Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Remont dróg i placu manewrowego w gm.Tuczępy

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 83391 - 2016 data 13.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, fax. 041 3533135.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II .1.4).
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania : 1. zadanie - remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków -Chałupki, na długości 645mb ,od km 0+000 do km 0+645, 2. zadanie - remont drogi wewnętrznej Nr Dz. ewid. 167 Sieczków, na długości 220 mb. 3. zadanie - remont placu manewrowego przy budynku Remizy OSP w Jarosławicach, o pow. 600 m2 Remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków -Chałupki , od km 0+000 do km 0+670, długości 670 mb obejmuje prace polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, uzupełnieniu pobocza kruszywem, odmulenia rowów, Remont drogi wewnętrznej Nr Dz. 167 Sieczków , na długości 220mb obejmuje prace polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, odmulenia rowów. Remont asfaltowego placu manewrowego przy Remizie OSP w Jarosławicach o pow. 600 m2 obejmuje prace polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych- wyczyszczeniu nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II,..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania : 1. zadanie - remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków -Chałupki, na długości 645mb ,od km 0+000 do km 0+645, 2. zadanie - remont drogi wewnętrznej Nr Dz. ewid. 167 Sieczków, na długości 220 mb. 3. zadanie - remont placu manewrowego przy budynku Remizy OSP w Jarosławicach, o pow. 600 m2 Remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków -Chałupki , od km 0+000 do km 0+645, długości 645 mb obejmuje prace polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, uzupełnieniu pobocza kruszywem, odmulenia rowów, Remont drogi wewnętrznej Nr Dz. 167 Sieczków , na długości 220mb obejmuje prace polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, odmulenia rowów. Remont asfaltowego placu manewrowego przy Remizie OSP w Jarosławicach o pow. 600 m2 obejmuje prace polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych- wyczyszczeniu nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II,..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 3 robót budowlanych których zakres obejmował budowę , odbudowę , przebudowę lub remont drogi o podobnym zakresie jak w przedmiocie niniejszego zamówienia na kwotę brutto nie mniejszą niż 500 000,00 zł (każde z realizowanych zadań) wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). - złożenie wykazu wykonanych robót na druku załączonym do specyfikacji (zał. Nr 3 do SIWZ), Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego (zał. nr 8 do SIWZ). informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.
  • W ogłoszeniu powinno być: wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 2 roboty budowlane których zakres obejmował budowę , odbudowę , przebudowę lub remont drogi o podobnym zakresie jak w przedmiocie niniejszego zamówienia na kwotę brutto nie mniejszą niż 150 000,00 zł (każde z realizowanych zadań) wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). - złożenie wykazu wykonanych robót na druku załączonym do specyfikacji (zał. Nr 3 do SIWZ), Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego (zał. nr 8 do SIWZ). informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
  • W ogłoszeniu jest: wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - dołączenie do oferty opłaconej, ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł, (dla jednego zdarzenia min. 400 000,00 zł). informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.
W ogłoszeniu powinno być: wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - dołączenie do oferty opłaconej, ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł, (dla jednego zdarzenia min. 100 000,00 zł). informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;.

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2016-06-21 13:36:07
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2016-06-21 13:37:03
Ostatnia zmiana:2016-06-21 13:38:23
Ilość wyświetleń:413

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij