Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Remont dróg i placu manewrowego w gm.Tuczępy Znak. BGK.I.271.2.PZP.2016

Tuczępy: Remont dróg i placu manewrowego w gm.Tuczępy
Numer ogłoszenia: 83391 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.TUCZEPY.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg i placu manewrowego w gm.Tuczępy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zadania : 1. zadanie - remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków -Chałupki, na długości 645mb ,od km 0+000 do km 0+645, 2. zadanie - remont drogi wewnętrznej Nr Dz. ewid. 167 Sieczków, na długości 220 mb. 3. zadanie - remont placu manewrowego przy budynku Remizy OSP w Jarosławicach, o pow. 600 m2 Remont drogi gminnej Nr 004209T Sieczków -Chałupki , od km 0+000 do km 0+670, długości 670 mb obejmuje prace polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, uzupełnieniu pobocza kruszywem, odmulenia rowów, Remont drogi wewnętrznej Nr Dz. 167 Sieczków , na długości 220mb obejmuje prace polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, odmulenia rowów. Remont asfaltowego placu manewrowego przy Remizie OSP w Jarosławicach o pow. 600 m2 obejmuje prace polegające na: wykonaniu robót przygotowawczych- wyczyszczeniu nawierzchni, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II,.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 3 robót budowlanych których zakres obejmował budowę , odbudowę , przebudowę lub remont drogi o podobnym zakresie jak w przedmiocie niniejszego zamówienia na kwotę brutto nie mniejszą niż 500 000,00 zł (każde z realizowanych zadań) wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). - złożenie wykazu wykonanych robót na druku załączonym do specyfikacji (zał. Nr 3 do SIWZ), Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego (zał. nr 8 do SIWZ). informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -dysponowanie co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót objętych przedmiotem przetargu , - koparko - ładowarkami - szt 2, - samochodami samowyładowczymi - szt 2, - równiarką drogową - szt 1 - mechaniczną szczotką do zamiatania - szt 1, - rozściełaczem do masy asfaltowej o szerokości roboczej stołu od 2500 mm do 6000 mm - szt 1, - walcami drogowymi o kołach stalowych - szt 2, - walcem drogowym o kołach gumowych - szt 2 Złożenie wykazu wyposażenia i narzędzi na druku załączonym do specyfikacji (zał. Nr 4 do SIWZ, oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). -załączyć oświadczanie, że osoby, które będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia (zał. nr 5 do SIWZ), - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego (zał. nr 8 do SIWZ).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - dołączenie do oferty opłaconej, ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000,00 zł, (dla jednego zdarzenia min. 400 000,00 zł). informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Rękojmia - 5

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a)zmiany terminów wykonania robót i płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty (np. klęska żywiołowa, długotrwałe niekorzystne warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, konieczność uzyskania dodatkowych nieprzewidzianych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, badań koniecznych do realizacji zadania), wystąpienia robót dodatkowych lub wystąpienia istotnych zmiany zakresu rzeczowego robót wynikających ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, b)zmiana terminu w przypadku wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron które nastąpiło po wejściu w życie umowy którego strony nie były wstanie wcześniej przewidzieć i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) Przewiduje się również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zaniechania wykonania części robót (zbędnych) w związku wprowadzeniem zmian projektowych/ robót zamiennych. e) zmiany podwykonawców wskazanych w formularzu ofertowym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie zamawiającego GMINA TUCZĘPY Tuczępy 35 28-142 Tuczępy pokój nr 12..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego GMINA TUCZĘPY Tuczępy 35 28-142 Tuczępy pokój nr 9 -sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki

formularz ofertowy - zał. 1 (24.9kB) Zapisz dokument  
Kosztorys ofertowy zał 10 (409.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie - zał 8 (6.4kB) Zapisz dokument  
oświadczenie - zał. 5 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie zał. 2 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie zał. 6 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy zał nr 9 (229.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przynależność do gr. kap. zal. 7 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (185.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz robót zał. 3 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wykaz zał. 4 (32.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Mapa załącznik 11 cz.2 (969.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Opis robót załącznik 11 cz. 1 (859.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja techniczna wymagania ogólne załącznik nr 12 cz. 1 (140kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA warstwa ścieralna załącznik nr 12 cz.2 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA warstwa wiażąca załącznik nr 12 cz.3 (101.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Pałka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Pałka
Data wprowadzenia:2016-06-13 15:43:44
Opublikował:Katarzyna Pałka
Data publikacji:2016-06-13 15:46:40
Ostatnia zmiana:2016-06-13 15:46:57
Ilość wyświetleń:424

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij