Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy oczyszczalni ścieków w Nizinach oraz kanalizacji sanitarnej w Nizinach, Januszkowicach

Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy oczyszczalni ścieków w Nizinach oraz kanalizacji sanitarnej w Nizinach, Januszkowicach,


w formie

Zapytania Ofertowego

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych.

Zamawiający:

Gmina Tuczępy,28-142 Tuczępy 35,

tel: 41 3533135, fax: 41 3533135,  e-mail: urzad@tuczepy.pl

ogłasza przetarg na:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oddzielnie dla każdego z przedsięwzięć:

 • budowy oczyszczalni ścieków w Nizinach,
 • budowy kanalizacji sanitarnej w Nizinach,
 • budowy kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach.

Teren objęty przedmiotem zamówienia jest własnością osób fizycznych i obejmuje obszar gm.Tuczępy określony złącznikiem  graficznym nr.:

 • 1- dla oczyszczalni ścieków w Nizinach,
 • 2- dla kanalizacji sanitarnej w Nizinach,
 • 3- dla kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja została zamieszczone w formie elektronicznej na stronach internetowych: www.tuczepy.pl  / Zamówienia publiczne/ oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych i nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem:

- Andrzej Zięba,  tel. 41 3533135 wew. 23,  UG Tuczępy 35,  pok. 12, od poniedziałku do  czwartku  w godz. 07:00 - 15:00, w piątek w godz. 07:30 - 15:30.
 

Oferty można składać:

osobiście  w siedzibie Zamawiającego,  28-142 Tuczępy, Tuczępy 35, sekretariat, pok. 10,

lub

faksem na nr 41 3533135,

lub

e-mail:urzad@tuczepy.pl,

Termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia  2016 r. o godzinie 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 kwietnia  2016 r. o godzinie 12.30 w siedzibie zamawiającego, 28-142 Tuczępy, Tuczępy 35, Urząd Gminy sala konferencyjna

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykażą że;

a) dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności sanitarno – inżynieryjnej(urządzenia sanitarne, sieci kanalizacyjne), przynależącą do Izby reprezentującej samorząd zawodowy osób  pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

 

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykażą że:

a) przedłożą wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich 3 lat w tym co najmniej jednego programu funkcjonalno-użytkowego dla OŚ o przepustowości  dla co najmniej 1.000 RLM,

b) dysponują co najmniej jedną osobą, która wykonała w ramach PFU dobór i obliczenia technologiczne OŚ o przepustowości min. 1.000 RLM w okresie ostatnich trzech lat,

c) dysponują co najmniej jedną osobą, która wykonała w ramach PFU dobór i obliczenia technologiczne dla kanalizacji o długości min. 5 km

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości, oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 (dwieście tysięcy) zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie, któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego oddzielnie dla inwestycji w zakresie:

- budowy oczyszczalni ścieków w Nizinach,

- budowy kanalizacji  sanitarnej w Nizinach,

 - budowy kanalizacji  sanitarnej w Januszkowicach, w ramach, której

Wykonawca:
a) Opracuje koncepcję budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Niziny oraz budowy kanalizacji sanitarnej w m Niziny, Januszkowice,  która zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego protokółem. Koncepcja, będzie podstawą opracowania przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji  w zakresie kompleksowej budowy oczyszczalni ścieków w Nizinach o maksymalnym obciążeniu  do wielkości 1300 RLM, instalacji do odwadniania i suszenia osadów ściekowych, instalacja AKPiA (aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki) oraz budowy kanalizacji sanitarnej w m Niziny, Januszkowice,.
b) Opracuje Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).   
c) Przygotuje na podstawie PFU zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
d) Opracuje Kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.).
e) Zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami Zamawiającego w zakresie przygotowywania koncepcji, PFU i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
f) Zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
2. Teren  lokalizacji oczyszczalni oraz  budowy kanalizacji sanitarnej    jest własnością  osób fizycznych, osób prawnych.;
 

Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Co najmniej winny być  przewidziane  roboty budowlano – montażowe w następujących branżach: technologia oczyszczania ścieków, zagospodarowanie terenu, konstrukcje budowlane, urządzenia i instalacje sanitarne, urządzenia i instalacje branży elektrycznej z uwzględnieniem AKPiA, roboty drogowe, zieleń, roboty tymczasowe, organizacja robót, wytyczne do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca  winien uzyskać poza akceptacją Zamawiającego wszelkie sprawdzenia uzgodnienia, zatwierdzenia wymagane decyzje, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne, itp. Szacunek kosztów, który stanowił będzie podstawę wyceny zamówienia na roboty budowlane wraz z projektem wykonawcy winny umożliwiać przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,(tj; Dz. U. z 2015 r, poz.2164)

 1. Wytyczne technologiczne, konstrukcyjne i instalacyjne.

Od wykonawcy PFU oczekuje się zaprojektowania obiektów/urządzeń technologicznych oczyszczalni. Projektant winien uzyskać pozytywną weryfikację projektu na każdym etapie projektowym jak i w każdej branży i wszystkich proponowanych rozwiązań co do doboru urządzeń, materiałów, itp.

 • W gospodarce osadowej należy uwzględnić wykonanie instalacji do odwadniania i suszenia osadu
 • Uwzględnić instalację do higienizacji osadów.
 • Uwzględnić zainstalowanie punktu zlewnego ścieków dowożonych.
 • Rozważyć przykrycie reaktora w celu utrzymania właściwej temperatury ścieków w okresie zimowym.

 

3.1  Minimalne wymaganie w zakresie wyposażenie AKPiA.

Program winien umożliwiać swobodną rozbudowę wizualizacji, monitoringu i sterowania OŚ bez konieczności zakupu kluczy sprzętowych, bloków, pakietów wersji, itp. Umożliwiać rozbudowę w oparciu o pracę informatyków nie związanych z dostawcą oprogramowania. Zamawiający oczekuje przeniesienia wszelkich praw autorskich związanych z tym oprogramowaniem jak i oprogramowaniem sterowników mikroprocesorowych i innych programów niezbędnych do prawidłowego raportowania i analizowania danych pozyskiwanych przez system.

 

3.2  Wymagany standard urządzeń projektowych.

Dobór urządzeń należy oprzeć o wiedzę i doświadczenie z rynku polskiego, zarówno w zakresie standardów materiałowych, oczekiwanych i osiąganych parametrów technologicznych, wyposażenia w układy automatyki lokalnej zdolne współpracować z systemem automatyki centralnej. Należy dobierać urządzenia o długich okresach między przeglądowych, minimalizować zakresy wymiany części łatwo zużywających się oraz takich, które obsługa może wymienić na miejscu.

 

3.3  Wymagania wobec materiałów wskazanych w projekcie.

Przegrody w budynkach winny być zbudowane z materiałów do tego przeznaczonych z wyłączeniem gazobetonu lub betonów spienionych itp.

Pokrycia dachów wykonać z membran o trwałości co najmniej 15 letniej.

W zakresie konstrukcji żelbetowych należy stosować wymagania projektowe, które dają trwałość konstrukcji żelbetowej i jej niezakłóconą pracę co najmniej w okresie 50 lat. Dotyczy to zarówno projektowania właściwej mieszanki betonowej, ilości, kształtu i materiału zbrojenia jak i wymiarów elementów konstrukcji. W celu poprawy odporności konstrukcji żelbetowych na korozję należy jej powierzchnię zabezpieczyć odpowiednią wyprawą dobraną do warunków jakie panują na OŚ.

Wszelkie elementy takie jak wyposażenie technologiczne (przelewy, deflektory, itp.) rurociągi, ciągi komunikacyjne (o ile nie są wykonane z żelbetu lub betonu), bariery, osłony, itp., które mają kontakt bezpośredni z ściekami lub są zabudowane na konstrukcji reaktora, osadnika i innych urządzeń OŚ winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i o odpowiednich własnościach konstrukcyjnych. Należy stosować stal nierdzewną gatunku oznaczonego wg PN 0H18N9 (AISI 304) lub lepsze, tworzywa sztuczne PE, PP, PB. O ile jest to możliwe należy unikać stosowanie PCV. Detale takie haki, wsporniki, kołki, śruby, inne elementy montażowe winny być również z materiałów odpornych na korozję. Armatura instalacji winna być dostosowana do funkcji jaką będzie pełnić na OŚ.

Poza zbrojeniem, o ile jest to możliwe, nie należy stosować stali czarnych.

Drogi i chodniki komunikacji wewnętrznej należy wykonać z kształtek betonowych prefabrykowanych, lub nawierzchni betonowej lanej z betonu drogowego o właściwej nośności. Należy unikać stosowania nawierzchni asfaltowych lub z asfaltobetonów.

4. Program funkcjonalno-użytkowy ma zawierać:
4.1. Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przestawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektów w urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu.
4.2. Lokalizacje sieci zewnętrznych i urządzeń zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania obiektów.
4.3. Część opisową, w której Wykonawca przestawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia (remontu) pomieszczeń, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażenia w urządzenia technologiczne, armaturę, sterowanie, itp. oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać ma szczegółowe informację definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia, instalacje, zakres robót ogólnobudowlanych, itp.
4.4. Schematy technologiczne.
 
5. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
5.1. Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania koncepcji w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową bezawaryjną pracę oczyszczalni i niskie koszty eksploatacyjne. W odniesieniu do kanalizacji sanitarnej: trwałość, koszty eksploatacji, szczelność sieci, 
5.2. Złożenia do akceptacji wstępnej koncepcji budowy oczyszczalni ścieków.

5.3. Uzyskanie aktualnych map (skala 1:500 lub 1:1000 ) oraz aktualizację pomiaru wysokościowego terenu.
5.4. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
5.5. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania procesów technologicznych.
5.6. Wykonanie oddzielnie dla każdego z przedsięwzięć; oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach:
- Koncepcji budowy - 2 egzemplarze.
- Program Funkcjonalno – Użytkowy – 4 egzemplarze.
- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - 2 egzemplarze.
- Raport o oddziaływaniu na środowisko ( o ile jest wymagany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia)  – 4 egzemplarze.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia – 4 egzemplarze,

- Operat wodno-prawny  dla oczyszczalni ścieków  w Nizinach – 2 egzemplarze,

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

- Uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
- Cały zakres dokumentacji zostanie także dostarczony w postaci elektronicznej na płycie CD w formacie PDF – 2 egzemplarze. Wielkość pojedynczego plik nie może przekraczać 10,0 MB.
5.7. Opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j.;Dz.U. z 2015 r., poz. 2164).
5.8. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia.
5.9.  Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.

Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania:
1. Koncepcja budowy oczyszczalni  zawierająca zaakceptowany przez Zamawiającego układ technologiczny w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

2. Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Nizinach zawierająca zaakceptowany przez Zamawiającego układ technologiczny w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

3. Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach zawierająca zaakceptowany przez Zamawiającego układ technologiczny w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.

4. Program funkcjonalno-użytkowy, zbiorcze zestawienie kosztów, raport oddziaływania inwestycji na środowisko z kartą informacyjną o przedsięwzięciu do dnia 31.07.2016

5. Operat wodno-prawny do dnia 31.07.2016

6. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 30.11.2016r.

7. Pozwolenie wodno-prawne do dnia 30.11.2016r.


 

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena oferowana - 100%
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.

Załączniki

SIWZ20160324 (3.6MB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Gminy
Źródło informacji:Wójt Gminy Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2016-03-24 12:48:50
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2016-03-24 12:50:51
Ostatnia zmiana:2016-03-24 12:51:05
Ilość wyświetleń:1547

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij