Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Remont sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum w Jarosławicach

Tuczępy: Remont sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum w Jarosławicach
Numer ogłoszenia: 173956 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum w Jarosławicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie Gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum w Jarosławicach.Miejsce wykonywania prac:Jarosławice 39a,28-142 Tuczępy.Szczegółowy zakres prac został opisany w STWiOR oraz w obmiarze, które stanowią załącznik do SIWZ..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiącego nie więcej niż 30 % wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu czynności tego samego rodzaju zamówienia - zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie złotych: Pięć tysięcy złotych 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy (operacja bezgotówkowa) Urzędu Gminy w Tuczępach, prowadzony w Banku Spółdzielczym w Stopnicy O/Tuczępy Nr 49 8519 1015 0020 0007 0263 0012 z adnotacją:Remont sali gimnastycznej i łącznika przy Gimnazjum w Jarosławicach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.oraz Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada odpowiedni potencjał techniczny i osobowy do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.Wykonawca zapewnia podczas realizacji prac kierownika robót, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i przynależącym do właściwości izby samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy pzp oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ.oraz- posiadanie na rachunku minimum 250 000,00 zł środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy na minimum 250 000,00 zł; - posiadania opłaconej, ważnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 000,00 zł (w tym 250 000,00 zł na jedno zdarzenie dla szkód osobowych i rzeczowych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  . Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.oraz należy dołączyć dokumenty (może być to jeden dokument, np. umowa, porozumień Wykonawcy i Użyczającego, Wykonawcy i Podwykonawcy) dotyczące:- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik do SIWZ.Materiały użyte przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 - ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 ze zmianami).Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatę techniczną.Wykonawca oświadcza, że posiada potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.Szczegółowe warunki weryfikacji przez Zamawiającego użytych materiałów przy wykonywaniu zamówienia są opisane w projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wzór umowy,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 85
 • 2 - Gwarancja dla materiaółw blachy zastosowanej dla pokrycia obiektu - 15

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.2. Postanowienia umowy zawarto we zorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.3. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach:a) w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych zostanie zmienione wynagrodzenie umowne za roboty budowlane w oparciu o kosztorys powykonawczy, b) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski żywiołowe, warunki tmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych,c) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub zamiennych,d) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, przy konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.e) zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami:- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,- przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.f) zmiana Podwykonawców,g) zmiana rachunku bankowego,h) zmiana kluczowego personelu u Wykonawcy i Zamawiającego( w osobach, m. in.: Kierownik robót, Inspektor nadzoru inwestorskiego) z przyczyn, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy. i) zmiany przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego z przyczyn, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.tuczepy.pl, Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy pokój - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ_SALA_Gimnazjum (459.7kB) Zapisz dokument  

Metadane

Podmiot udostępniający:Marek Kaczmarek
Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2015-07-10 15:57:59
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2015-07-10 16:01:54
Ostatnia zmiana:2015-07-10 16:02:03
Ilość wyświetleń:719

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij