Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica

Tuczępy: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica
Numer ogłoszenia: 206145 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.tuczepy.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Góra,Grzymała, Podlesie,Sieczków,Wierzbica polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 143 sztuki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, STWiORB, dokumentacja techniczna,obmiar robót oraz umowa, które stanowią załączniki do ogłoszenia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień,zgodnie z zapisami art. 67 ust.1 pkt. 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.21-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wartości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ, oraz Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej 120 sztuk montażu przydomowych oczyszczalni ścieków pracujących w technologii SBR, zgodnych z normą EN PN 12566-3.Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże co najmniej 120 sztuk montażu przydomowych oczyszczalni ścieków przy jednym zadaniu.Wykonawca na poświadczenie wykonania montażu min.120 szt.,przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z ofertą składa dowody określające zakres prac,termin oraz czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowody złożone w niniejszym postępowaniu mają odpowiadać przepisom określonym w art. 1 ust.,1 pkt. 2 w związku z art. 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mają być składane (Dz. U. 2013r., poz. 231).Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ, oraz Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia - oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ, oraz Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie - Wykaz stanowi załącznik do SIWZ, oraz wykaże się dysponowaniem osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia:kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego, i kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia, najpóźniej, w dniu podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikację w/w osób oraz wpis do właściwej Izby samorządu zawodowego.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy PZP - oświadczenie stanowi załącznik do SIWZ, oraz posiadanie na rachunku minimum 1 000 000,00 zł środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy na minimum 1 000 000,00 zł;posiadania opłaconej, ważnej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.2 000 000,00 zł (w tym 2 000 000,00 zł na jedno zdarzenie dla szkód osobowych i rzeczowych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  pełny raport z badań skuteczności redukcji zanieczyszczeń proponowanej oczyszczalni wydany przez notyfikowane laboratorium zgodny z normą EN 12566-3; 2005 +A1:2009 ,(badanie skuteczności redukcji zanieczyszczeń wg metodologii określonej ałącznikiem B Normy), oraz pełny raport z badań zgodności z normą EN 12566-3;2005 +A1:2009 wydany przez notyfikowane laboratorium w zakresie: 1)Wodoszczelności ,(Badanie wodoszczelności wykonane wg metodologii określonej Załącznikiem A Normy), 2)Wytrzymałości konstrukcji (Badanie wytrzymałości konstrukcji wg metodologii określonej Załącznikiem C Normy),oraz deklarację właściwości użytkowych(oznaczenie wyrobu symbolem CE) wystawioną przez producenta oczyszczalni potwierdzającą spełnienie wymogów normy EN 12566-3;2005 +A1:2009 oraz dokumenty na podstawie, których będzie można zweryfikować równoważność oferowanego rozwiązania, w szczególności kompletną aktualną Aprobatę Techniczną, inne deklaracje zgodności z zobowiązującymi normami, rysunki i schematy oczyszczalni oraz opis proponowanej technologii,oraz dokumentację DTR- oddzielnie dla każdego typu proponowanej oczyszczalni,oraz szczegółową instrukcję montażu i eksploatacji oczyszczalni z dokładnym opisaniem czynności jakie na etapie eksploatacji będzie zobowiązany wykonywać użytkownik oczyszczalni, w tym częstotliwości wymiany elementów podlegających zużyciu w czasie eksploatacji, oraz Informacje techniczne określone w pkt. 8 normy EN 12566-3;2005 +A1:2009

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - Energochłonność - 20
 • 3 - Oczekiwany stopień oczyszczenia - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; a)w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy,b) zmiana wynikająca z rezygnacji z realizacji przydomowej oczyszczalni przez właściciela danej nieruchomości - zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy,c) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót:- zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku,uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,- odmienna od przyjętej w dokumentacji projektowej kategoria gruntu, - błędy w dokumentacji mające wpływ na realizację robót,- wstrzymanie robót przez Zamawiającego,- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. d) zmiana postanowień umowy na skutek zmian technologicznych, spowodowanych następującymi okolicznościami:- zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania z rynku materiału lub urządzenia oferowanego,- przyjęcie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzeniu kosztów wykonania robót lub eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, pokój nr 9 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach:Góra, Grzymała, Podlesie, Sieczków, Wierzbica realizowane w ramach dofinansowania PROW 2007-2013 w ramach Działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Załączniki

SWIZ_20140929 (1.3MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2014-09-29 20:51:59
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2014-09-29 20:55:14
Ostatnia zmiana:2014-09-29 20:55:20
Ilość wyświetleń:791

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij