Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica
Numer ogłoszenia: 128838 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania przebudowę dróg gminnych położonych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica, na odcinkach:I Zadanie - Nr 1568009 Górna Droga - Tuczępy, od km 0+000 do km 0+990, długości 990mb,II zadanie - Nr 1568012 Wierzbica - Poręba Wierzbicka, od km 0+000 do km 0+645, długości 645mb,Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca składa ofertę na wykonanie wszystkich (dwóch) odcinków dróg.Przebudowa dróg gminnych:Nr 1568009 Górna Droga - Tuczępy, od km 0+000 do km 0+990, długości 990mb, oraz Nr 1568012 Wierzbica - Poręba Wierzbicka, od km 0+000 do km 0+645, długości 645mb jest realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Przebudowa drogi Nr 1568009 Górna Droga - Tuczępy, od km 0+000 do km 0+990, długości 990mb obejmuje prace polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, podbudowie, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowych standard II, wykonaniu przepustów pod zjazdami i pod drogą, wykonaniu pobocza, odmulenia rowów, wykonanie zjazdów do posesji i do pól, profilowaniu wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym, wykonaniu oznakowania pionowego i ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery sprężyste). Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz wykonaniu zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu Drogowego dla danego odcinka drogi.Przebudowa drogi Nr 1568012 Wierzbica - Poręba Wierzbicka, od km 0+000 do km 0+645, długości 645mb obejmuje prace polegająca na:wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu poszerzeniu jezdni i podbudowie z kruszywa kamiennego, wykonaniu przełomu, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno - asfaltowanych standard II, wykonaniu przepustów pod zjazdami i pod drogą, wykonaniu pobocza, odmulenia rowów, wykonanie zjazdów do posesji i do pól, profilowaniu wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym,wykonaniu oznakowania pionowego i ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery sprężyste). Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz wykonaniu zatwierdzonej Stałej Organizacji Ruchu Drogowego dla danego odcinka drogi.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, informacji dotyczącej bioz) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiącej Załącznik nr 13 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż30%wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000,00 zł (słownie złotych:dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6ustawy Pzp, tj.a) w pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o tworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy (operacja bezgotówkowa) Urzędu Gminy w Tuczępach, prowadzony w Banku półdzielczym w Stopnicy O/Tuczępy Nr 44 8519 1015 0020 0007 0263 0005 z adnotacja:Wadium do przetargu nieograniczonego na zadanie:Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Tuczępy i Wierzbica.4. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę składającego ofertę.Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty.5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom bezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.9. 6.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z setkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ).

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 3 robót budowlanych których zakres obejmował budowę , odbudowę , przebudowę lub remont drogi o podobnym zakresie jak w przedmiocie niniejszego zamówienia na kwotę brutto nie mniejszą niż 500 000,00 zł (każde z realizowanych zadań) wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.- złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ).- złożenie wykazu wykonanych robót na druku załączonym do specyfikacji (zał. Nr 3 do SIWZ), Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego (zał. nr 8 do SIWZ).

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -dysponowanie co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót objętych przedmiotem przetargu , - koparko - ładowarkami - szt 2, - samochodami samowyładowczymi - szt 2, - równiarką drogową - szt 1 - mechaniczną szczotką do zamiatania - szt 1, - rozściełaczem do masy asfaltowej o szerokości roboczej stołu od 2500 mm do 6000 mm - szt 1, - walcami drogowymi o kołach stalowych - szt 2, - walcem drogowym o kołach gumowych - szt 2 Złożenie wykazu wyposażenia i narzędzi na druku załączonym do specyfikacji (zał. Nr 4 do SIWZ, oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). -załączyć oświadczanie, że osoby, które będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia (zał. nr 5 do SIWZ), - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego (zał. nr 8 do SIWZ).

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -dysponowanie co najmniej: - 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy dla robót objętych przedmiotem przetargu , - koparko - ładowarkami - szt 2, - samochodami samowyładowczymi - szt 2, - równiarką drogową - szt 1 - mechaniczną szczotką do zamiatania - szt 1, - rozściełaczem do masy asfaltowej o szerokości roboczej stołu od 2500 mm do 6000 mm - szt 1, - walcami drogowymi o kołach stalowych - szt 2, - walcem drogowym o kołach gumowych - szt 2 Złożenie wykazu wyposażenia i narzędzi na druku załączonym do specyfikacji (zał. Nr 4 do SIWZ, oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). -załączyć oświadczanie, że osoby, które będące uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia (zał. nr 5 do SIWZ), - Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wg wzoru oświadczenia stanowiącego (zał. nr 8 do SIWZ).

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        wymagane jest wykazanie przez wykonawcę - dołączenie do oferty opłaconej, ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 700 000,00 zł, (dla jednego zdarzenia min. 400 000,00 zł).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (wzór do ewentualnego wykorzystania) - Załącznik Nr 8, Projekt umowy - Załącznik Nr 9,Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania - Załącznik Nr 10,Kosztorys Ofertowy (wzór) - Załącznik Nr 11, 12. Dokumentacja techniczna - Załącznik nr 12, 13. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie.2. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą: a)zmiany terminów wykonania robót i płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty (np. klęska żywiołowa, długotrwałe niekorzystne warunki atmosferyczne odbiegające od typowych uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, konieczność uzyskania dodatkowych nieprzewidzianych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, badań koniecznych do realizacji zadania), wystąpienia robót dodatkowych lub wystąpienia istotnych zmiany zakresu rzeczowego robót wynikających ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, b)zmiana terminu w przypadku wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron które nastąpiło po wejściu w życie umowy którego strony nie były wstanie wcześniej przewidzieć i którego zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami, c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) Przewiduje się również możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zaniechania wykonania części robót (zbędnych) w związku wprowadzeniem zmian projektowych/ robót zamiennych. e) zmiany podwykonawców wskazanych w formularzu ofertowym. 3. Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.04.2014 godzina 11:00, miejsce: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy,pokój nr 9 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przebudowa dróg gminnych: Nr 1568009 Górna Droga - Tuczępy, od km 0+000 do km 0+990, długości 990mb, oraz Nr 1568012 Wierzbica - Poręba Wierzbicka, od km 0+000 do km 0+645, długości 645mb jest realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2014-04-15 12:59:21
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2014-04-15 13:07:39
Ostatnia zmiana:2014-04-15 13:07:50
Ilość wyświetleń:303

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij