Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chałupki, Dobrów,Góra,Grzymała,Jarosławice,Nieciesławice, Niziny,Rzędów,Sieczków,Wierzbica

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chałupki, Dobrów,Góra,Grzymała,Jarosławice,Nieciesławice, Niziny,Rzędów,Sieczków,Wierzbica
Numer ogłoszenia: 71665 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chałupki, Dobrów,Góra,Grzymała,Jarosławice,Nieciesławice, Niziny,Rzędów,Sieczków,Wierzbica.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chałupki,Dobrów,Góra,Grzymała,Jarosławice,Nieciesławice, Niziny,Rzędów,Sieczków,Wierzbica.Pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art.25. i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U.z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nad realizacją przedmiotowego zadania.Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego nadzoru obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez inspektora nadzoru lub zespół Inspektorów o odpowiednim przygotowaniu zawodowym:a) posiadającym uprawnienia budowlane do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego, b)posiadającym uprawnienia do nadzorowania robotami w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres prac przewidziany do realizacji określa SIWZ wraz z załącznikami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ).

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ), kserokopia posiadanych uprawnień, złożenie wraz z ofertą dokumentów potwierdzających posiadanie trzy letniego doświadczenia w zakresie nadzorowania nad robotami budowlanymi (udokumentowanie przez przedłożenie wpisami na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego)zał. Nr 7 do SIWZ.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ)złożenia wraz z ofertą Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie (załącznik Nr 6 do SIWZ),załączyć złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia(załącznik Nr 7 do SIWZ)kserokopia posiadanych uprawnień i doświadczenia.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ)złożenia wraz z ofertą Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie (załącznik Nr 6 do SIWZ),załączyć złożenia oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia(załącznik Nr 7 do SIWZ)kserokopia posiadanych uprawnień i doświadczenia.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 doSIWZ).Wykonawca składając ofertę oświadcza, że posiada opłaconą,ważna polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej o wartości nie mniejszej jak200 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zaparafowany projekt umowy zał. nr 8 do SIWZ, wykaz osób do kontaktu z Zamawiającym zał. nr 5 do SIWZ, dokumentacja projektowa zał. nr 9 do SIWZ,kserokopia posiadanych uprawnień i posiadanego doświadczenia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy tel. 041/ 35-33-135.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy p. 9 Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja Sanitacja Gminy Tuczępy poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Chałupki,Dobrów,Góra,Grzymała,Jarosławice,Nieciesławice,Niziny, Rzedów,Sieczków,Wierzbica realizowany w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności miejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2014-04-02 14:51:27
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2014-04-02 14:59:04
Ostatnia zmiana:2014-04-02 14:59:14
Ilość wyświetleń:397

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij