Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach
Numer ogłoszenia: 472964 - 2013; data zamieszczenia: 19.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na Budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach. 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na Budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25. i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nad realizacją przedmiotowego zadania. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nizinach o budynek sali gimnastycznej o wym 18x40 m z łącznikiem komunikacyjnym na działce nr ewid. gruntu 172/2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i wykonaniu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego jego funkcjonowania. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nizinach o budynek sali gimnastycznej o  wym 18x40 m z łącznikiem komunikacyjnym na działce nr ewid. gruntu 172/2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu  i wykonaniu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego jego funkcjonowania. Dane techniczne sali gimnastycznej: powierzchnia zabudowy: 743,29 m2 powierzchnia całkowita: 1003,19 m2 powierzchnia użytkowa: 866,67 m2 kubatura: 7402,464 m3 Dane techniczne łącznika komunikacyjnego: Pow. użytkowa budynku = 45,90 m2 Pow. całkowita budynku = 56,36 m2 Pow. zabudowy = 56,36 m2 Kubatura = 167,75 m3 Zadanie inwestycje Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach realizowana będzie na podstawie decyzji Nr 145/13 Znak.AB.6740.1.145.2013 z dnia 25.04.2013r., o pozwoleniu na budowę Starosty Buskiego. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego nadzoru obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez Inwestora nadzoru lub zespół Inspektorów o odpowiednim przygotowaniu zawodowym: a) nadzór nad robotami budowlano -konstrukcyjnymi, robotami drogowymi, koordynacja pracy zespołu inspektorów nadzoru -inspektor nadzoru budowlanego -koordynator-wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień);  w okresie ostatnich 3 lat minimum dwa zadanie dotyczyły kierowania lub nadzorowania wykonania obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 (każdy), b) nadzór nad robotami sanitarnymi -inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci wodno -kanalizacyjne i cieplne, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót instalacyjnych ( liczone od momentu uzyskania uprawnień ). c) nadzór nad robotami elektrycznymi - inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacje i urządzeń elektrycznych, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień ). d) nadzór nad robotami drogowymi inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień ).   Zakres czynności inspektora nadzoru będzie w szczególności obejmował: -zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną budowy, - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, ofertą wykonawcy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, -sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, -sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, -potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, -weryfikację dokumentacji powykonawczej, -w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego oraz przygotować i przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych, -udział w przeglądach wynikających z zakresu rękojmi i gwarancji na wezwanie Zamawiającego , -udział w naradach koordynacyjnych budowy. Szczegółowe warunki pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją zostaną określone we wzorze umowy, który stanowi integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która powinna zostać, zaparafowana i załączona do oferty (załącznik Nr 8 do SIWZ)   3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.   5. Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 %  wartości realizowanego zamówienia, na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7  ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe, wynikające z niniejszej specyfikacji. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Inspektora nadzoru wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,  1)Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 2)Zlecenie przez Wykonawcę części prac podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości prac. 7. Wymagania stawiane wykonawcy:   7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax., oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

    Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
    Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 %  wartości realizowanego zamówienia, na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7  ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe, wynikające z niniejszej specyfikacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia oraz - złożenie wraz z ofertą Wykazy wykonywanych robót (załącznik Nr 3 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia oraz - złożenia wraz z ofertą Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie (załącznik Nr 4 do SIWZ),Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia oraz - załączyć złożenia oświadczenia,że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia ( załącznik Nr 7 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - zał. 6 do SIWZ, Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym - zał. nr 9 do SIWZ, Wzór umowy- parafowany przez wykonawcę - zał. nr 8 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.11.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy pokój nr 9 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja pod nazwą Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-11-19 16:44:24
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-11-19 16:45:57
Ostatnia zmiana:2013-11-19 16:46:00
Ilość wyświetleń:369

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij