Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania Budowa sali gimnastycznej

przy Szkole Podstawowej w Nizinach
Numer ogłoszenia: 458158 - 2013; data zamieszczenia: 08.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.TUCZEPY.PL

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na Budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach. 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na Budowie sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach.  Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25. i 26 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.) nad realizacją przedmiotowego zadania. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nizinach o budynek sali gimnastycznej o wym 18x40 m z łącznikiem komunikacyjnym na działce nr ewid. gruntu 172/2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu i wykonaniu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego jego funkcjonowania. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nizinach o budynek sali gimnastycznej o  wym 18x40 m z łącznikiem komunikacyjnym na działce nr ewid. gruntu 172/2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu  i wykonaniu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego jego funkcjonowania. Dane techniczne sali gimnastycznej: powierzchnia zabudowy: 743,29 m2 powierzchnia całkowita: 1003,19 m2 powierzchnia użytkowa: 866,67 m2 kubatura: 7402,464 m3 Dane techniczne łącznika komunikacyjnego: Pow. użytkowa budynku = 45,90 m2 Pow. całkowita budynku = 56,36 m2 Pow. zabudowy = 56,36 m2 Kubatura = 167,75 m3   Kod CPV Wspólny Słownik Zamówień - 71 52 00 00 - 9 - Usługi nadzoru budowlanego.   Zadanie inwestycje Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach realizowana będzie na podstawie decyzji Nr 145/13 Znak.AB.6740.1.145.2013 z dnia 25.04.2013r., o pozwoleniu na budowę Starosty Buskiego. Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach prowadzonego nadzoru obejmuje prowadzenie nadzoru inwestorskiego przez Inwestora nadzoru lub zespół Inspektorów o odpowiednim przygotowaniu zawodowym: a) nadzór nad robotami budowlano -konstrukcyjnymi, robotami drogowymi, koordynacja pracy zespołu inspektorów nadzoru -inspektor nadzoru budowlanego -koordynator-wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień);  w okresie ostatnich 3 lat minimum dwa zadanie dotyczyły kierowania lub nadzorowania wykonania obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 (każdy), w tym przynajmniej jedno wykonania lub nadzorowania budowy sali gimnastycznej o wymiarach minimum 18x40m. W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy. b) nadzór nad robotami sanitarnymi -inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci wodno -kanalizacyjne i cieplne, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót instalacyjnych ( liczone od momentu uzyskania uprawnień ). W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy. c) nadzór nad robotami elektrycznymi - inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacje i urządzeń elektrycznych, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień ).W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy. d) nadzór nad robotami drogowymi inspektor nadzoru -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień ).W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy.   Zakres czynności inspektora nadzoru będzie w szczególności obejmował: -zapoznanie się z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i dokumentacją formalno-prawną budowy, - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, ofertą wykonawcy, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, -sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, -sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, -potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy, -weryfikację dokumentacji powykonawczej, -w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego oraz przygotować i przedstawić do zatwierdzenia przez Zamawiającego protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych, -udział w przeglądach wynikających z zakresu rękojmi i gwarancji na wezwanie Zamawiającego , -udział w naradach koordynacyjnych budowy. Szczegółowe warunki pełnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przedmiotową inwestycją zostaną określone we wzorze umowy, który stanowi integralną cześć Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach w przypadku gdy nie dojdzie do realizacji przedmiotowego zadania. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.   4. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.   5. Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.  Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 %  wartości realizowanego zamówienia, na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7  ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe, wynikające z niniejszej specyfikacji. 6. Informacja na temat możliwości powierzenia przez Inspektora nadzoru wykonania części zamówienia podwykonawcom. Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  1)Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 2)W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres prac określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. 3)Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi wypełnić druk Informacja o podwykonawcach stanowiący Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji. 4)Zlecenie przez Wykonawcę części prac podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości prac. 7. Wymagania stawiane wykonawcy:   7.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 7.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 7.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 7.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax., oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 7.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie 20 %  wartości realizowanego zamówienia, na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 7  ustawy Pzp. Zamówienie uzupełniające obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe, wynikające z niniejszej specyfikacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia oraz Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę w zakresie: a) inspektor nadzoru budowlanego -koordynator - wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień);  w okresie ostatnich 3 lat minimum dwa zadanie dotyczyły kierowania lub nadzorowania wykonania obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 7.500 m3 (każdy), w tym przynajmniej jedno wykonania lub nadzorowania budowy sali gimnastycznej o wymiarach minimum 18x40m. W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy, b) inspektor nadzoru nad robotami sanitarnymi -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje i sieci wodno -kanalizacyjne i cieplne, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót instalacyjnych ( liczone od momentu uzyskania uprawnień ). W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy. c) inspektor nadzoru nad robotami elektrycznymi -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacje elektryczne w zakresie sieci, instalacje i urządzeń elektrycznych, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień ).W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy. d)inspektor nadzoru nad robotami drogowymi -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg, uprawnienia bez ograniczeń, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, minimum trzyletnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu budowy (liczone od momentu uzyskania uprawnień ).W celu udokumentowania posiadanego doświadczenia należy przedłożyć ksero referencji lub innego dokumentu, z którego Zamawiający będzie mógł wywieźć informacje o jakości wykonywanej pracy. Wykonawcy obowiązani są wraz z ofertą złożyć wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ oraz ksero poświadczone za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień, wykształcenia, doświadczenia, wpisu na listę właściwej izby samorządu zawodowego.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 3 do SIWZ) Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia oraz złożenia wraz z oferta wypełnionego załącznika Nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów należy do powyższego wykazu dołączyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zaparafowany projekt umowy stanowiący zał. nr 8 do SIWZ,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Inwestycja pod nazwą Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-11-08 16:44:41
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-11-08 16:45:42
Ostatnia zmiana:2013-11-08 16:45:43
Ilość wyświetleń:325

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij