Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa sali gimanstycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach

 

Inwestycja pod nazwą „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach” dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
Tuczępy, dnia 2013.11.05


BGK.I.271.271.8.PZP.2013


dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

tryb. przetarg nieograniczony

nazwa zamówienia: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach”
ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ODRZUCENIU OFERT
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907) informuję, że w prowadzonym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:


Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „KARTEL” S.A.

ul. Przemysłowa 8, 28-300 Jędrzejów


Uzasadnienie wyboru faktyczne: Oferent przedstawił najkorzystniejszą ofertę na realizację zadania Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach” - ofertę najniższą cenowo.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena, zgodnie z zapisem w SIWZ (w punkcie 13 ).

Oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00.

Uzasadnienie wyboru prawne: Podstawą prawną dokonanego wyboru jest zapis art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2013, poz. 907), oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).Podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Wykonawca obowiązany jest przed zawarciem umowy wnieść 10 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisem pkt. 15 SIWZ i skontaktować się z Zamawiającym w celu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z zapisem w SIWZ (w pkt. 14) oraz art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907), umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą elektroniczną(fax, mail).
Realizując zapisy art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) informuję, że w prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:


l.p.

Nazwa Wykonawcy, adres

Kwota netto w zł

Kwota brutto w zł

Punktacja

w %

1

Usługi Budowlano – Transportowe „Anko”

Stanisław Onak, Barbara Stanaszek Sp. j.

Ul. Tuchowska 25A,

33-100 Tarnów2 598 672,29

 

 

3 196 366,9292,44

2

 KOMPLEXBUD

Ul. Wapiennikowa 10A

25-112 Kielce

 

 

2 811 795,59

 


3 458 508,5785,43

3

Moris – Sport Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1,

02 – 235 Warszawa

 

2 977 168,96

 

3 661 917,82


80,69

4

Konsorcjum :

ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany Marian Adamczyk ul. Kościuszki 68,

28-200 Staszów

oraz

GMC Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów3 129 075,583 848 762,9676,77
Realizując zapisy art. 92 ust. 1 pkt. 2, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907) informuję, że w prowadzonym, postępowaniu Zamawiający odrzucił ich oferty:


1. Zakład Remontowo – Budowlany  „BUDKOM” Leszek Swiątek

Ul. Krótka 11A,, 28-220 Oleśnica


Uzasadnienie prawne: Podstawą do odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907),zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wraz ze złożoną ofertą na realizacje przedmiotu zamówienia nie dołączył Harmonogramu rzeczowo – finansowego, który stanowił załącznik Nr 10 do SIWZ . Harmonogram stanowił integralną cześć oferty Wykonawcy - określał on koszt realizacji inwestycji oraz termin zakończenia poszczególnych rodzaju robót – został określony w rozdziale VI pkt. a.9 i rozdziale XIX SIWZ. Informacje, które są objęte harmonogramem (termin wykonania poszczególnych prac) Zamawiający nie mógł wywieść z innych dokumentów załączonych do oferty. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie jest dokumentem, który zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Z dnia 19 lutego 2013 poz. 231) Zamawiający może żądać od Wykonawcy. Dlatego też w związku z powyższym Zamawiający nie ma podstaw prawnych do wystąpienia na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907) o uzupełnienie brakującego dokumentu.2. DDS – Phenix Sp. zo.o. Ul. Przewóz 34 30-716 Kraków


Uzasadnienie prawne: Podstawą do odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907),zgodnie z którym Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy

jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3.

Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca wraz z ofertą złożył kosztorys ofertowy niezgodny z przedmiarem robót stanowiący załącznik do SIWZ.

Kosztorys ofertowy w zakresie „Kalkulacja wyposażenia hali sportowej – Niziny, gmina Tuczępy” w dziale V – Tenis ziemny - boisko główne wykazuje dodatkowe pozycje:

1) Wieszak na siatkę – 1 szt., oraz

2) Taśma ściągająca siatkę do tenisa ziemnego wraz z obciążnikiem – 1 szt.,

Dodatkowe pozycję ujęte przez Wykonawcę w kosztorysie stanowią przesłankę do odrzucenia oferty, która stała się nieporównywalna.Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji Zamawiającemu, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawej zawarte w SIWZ w pkt. 17 oraz Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907).


Niniejsze zawiadomienie otrzymują wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2013 poz. 907) proszę o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma.

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-11-05 15:53:54
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-11-05 16:03:50
Ostatnia zmiana:2013-11-05 16:03:57
Ilość wyświetleń:567

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij