Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budowa sali gimanstycznej przy Szkole Podstawowej w Nizinach

Numer ogłoszenia: 413530 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 200411 - 2013 data 30.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, fax. 041 3533135.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
  • W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem, że zmiany te nie powodują konieczności zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b) konieczność wprowadzenia przez zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń; 2) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuję wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy; 3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na okoliczności wymienione w punkcie 5 d) przestoje i opóźnienia zawinione przez zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez zamawiającego lub wprowadzenie przez zamawiającego innych wykonawców , e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp., - odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego; g) okoliczności niezależne zarówno od zamawiającego, jak i od wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; - w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki wynika z zaistniałej sytuacji..
  • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, które będą mogły być dokonane z powodu zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących sytuacji powodujących konieczność: 1) zmiany terminu realizacji umowy wywołaną: a) udzieleniem zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, b) wstrzymaniem realizacji przez Nadzór Budowlany, c) przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego - niezależnych od Wykonawcy 2) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) ograniczenia zakresu robót, 4) zmiany kierownika robót i inspektorów nadzoru, 5) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (adres siedziby, Regon, NIP, rachunek bankowy), 6) zlecenia wykonania robót zamiennych po uprzednim przeprowadzeniu negocjacji..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 14.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy Pokój Nr 9 - sekretariat Urzędu Gminy.
  • W ogłoszeniu powinno być: 18.10.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy Pokój Nr 9 - sekretariat Urzędu Gminy.

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2013-10-10 15:05:34
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2013-10-10 15:21:04
Ostatnia zmiana:2013-10-10 15:21:12
Ilość wyświetleń:244

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij