Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy

Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy
Numer ogłoszenia: 391498 - 2013; data zamieszczenia: 26.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

    Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa kortu tenisowego w miejscowości Tuczępy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Prace będą polegały na przebudowie istniejącego kortu tenisowego o nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z trawy syntetycznej, kort o wymiarach 17,50 m x 37 m. Położenie kortu tenisowego: plac za Szkołą Podstawową w Tuczępach, działka Nr 280/15. Przebudowa kortu tenisowego będzie polegała na wykonaniu prac: Roboty przygotowawcze: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie kortu tenisowego.(zasięg powierzchni kortu 17,5 x 37m) - 0,065 ha, Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi- składowanie ziemi urodzajnej na terenie inwestycji do późniejszego wykorzystania na trawniki - 13,08 m3, Nawierzchnia kortu: Ława betonowa z oporem o wym 20x30 cm pod obrzeża - 6,54 m3, Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 109,00 m, Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - 64,75 m3, Wykonanie nawierzchni kortu z trawy syntetycznej o wys. 12 mm, klejona taśmami i klejem poliuretanowym - 647,50m2, Rozścielenie piasku kwarcowego o granulacji 0,2 do0,8 mm o grubości warstwy do0,3 cm na powierzchni trawy syntetycznej - 647,50 m2, Ogrodzenie kortu: Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki systemowej o rozstawie 2,50 m i wysokości 2,2 m - 106,0m, Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki systemowej o rozstawie 2,50 m - dodatek za następny 1 m wysokości do 3,5 m - 35,00 m, Furtka o wym. 100x200 cm z boku przęsła ogrodzenia kortów tenisowych - 1,0 szt, Brama o wym. 200x220 cm ogrodzenia kortów tenisowych - 1,0 szt, Wykonanie fundamentów betonowych pod mocowanie gniazd słupków - z betonu żwirowego o obj. 0,15 m3 - 0,432, Wyposażenie kortu: Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki i tenisa - 4,0 szt., Ramki do pokrywek na tuleje - 4,00 szt., Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa - 4,00 szt., Siatka do tenisa - 1,00 szt. 5.Plac przeznaczony pod przebudowę jest terenem płaskim o nawierzchni asfaltowej, Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót, dokumentacja budowlana załączone do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie spełnia nie spełnia - Załącznik Nr 2 do SIWZ

    III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający uzna postawiony warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty polegające na przebudowie, remoncie, budowie kortów tenisowych lub boisk sportowych i wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 120 000 zł każda

    III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie spełnia nie spełnia - Załącznik Nr 2 do SIWZ, oraz dołączenie przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

    III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie spełnia nie spełnia - Załącznik Nr 2 do SIWZ, oraz dołączenie przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

    III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

        Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania opłaconej, ważnej polisy ubezpieczeniowej. Posiadanie i przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 150 000,00 PLN. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania polisy ubezpieczeniowej wykazuje opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku do oferty dołącza oświadczenie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp, - Załącznik Nr 2 do SIWZ oraz opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

    wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy zawartej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczącego zmiany terminu wykonania umowy - która będzie wynikała z nieprzewidywalnych i niesprzyjających warunków atmosferycznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Gmina Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy Pokój nr 9 - sekretariat urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany z środków Unii Europejskiej - PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - dla działania Odnowa i Rozwój Wsi.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Do pobrania: SIWZ

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2013-09-26 14:21:52
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2013-09-26 14:22:50
Ostatnia zmiana:2013-09-26 14:22:57
Ilość wyświetleń:472

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij