Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tuczępy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: BGK.I.271.5.PZP.2013.
Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Tuczępy
z podziałem na dwie części:
1. Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzbica, Tuczępy, Grzymała, Nieciesławice, Brzozówka, Podlesie,
2.Remont przepustów pod drogami gminnymi w m. Niziny, Januszkowice, Rzędów, Nieciesławice, Tuczępy, Poręba Wierzbicka.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Tuczępy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego  Gmina Tuczępy
Adres zamawiającego  Tuczępy 35
Kod Miejscowość  28-142 Tuczępy
Telefon:  041/ 35-33-135
Faks:  041 35-33-135
adres strony internetowej  
www.tuczepy.pl
adres poczty elektronicznej  urzad@tuczepy.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - czwartek w godz. od 7.00 do 15.00, piątek w godz. 7.30 do 15.30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych z podziałem na dwie części.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.tuczepy.pl
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek Urzędu Gminy Tuczępy ).
Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

CZĘŚĆ I: 1. Przebudowa dróg gminnych w m. Wierzbica, Tuczępy, Grzymała, Nieciesławice, Brzozówka, Podlesie,
Roboty budowlane związane z przebudową dróg, polegające na wzmocnieniu podbudowy, wykonaniu warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych , wykonaniu zjazdów, odbudowie rowów.
Zadanie nr 1- Przebudowa drogi wewnętrznej Wierzbica nr ewid. 960, dotyczy:
-wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm obmiar = 47 m3,
-wykopy rowów i kanałów melioracyjnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m obmiar = 88,48 m3,
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Wipro o śr. 60 cm obmiar = 7,5 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm obmiar = 2 szt.
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. Wykonanie poboczy z klińca 0/31,5 mm - szerokość 0,5mb obmiar = 158 m2,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm obmiar = 474,0 m2,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm obmiar = 474,0 m2
Zadanie 2 - Przebudowa drogi wewnętrznej Tuczępy nr ewid. 177 dotyczy:
- mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cmm2 obmiar = 88,5 m2,
-wykopy rowów i kanałów melioracyjnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m obmiar = 88,5 m3 ,
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PCV o śr. 40 cm obmiar = 42,5 mb,
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm obmiar = 14 szt.
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Wipro o średnicy 60 cm obmiar = 7,5 mb, przepusty rurowe pod zjazdami
- ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm obmiar = 2 szt.
-podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. wykonanie poboczy z klińca 0/31,5 mm - szerokość 0,5m obmiar = 177,0 m2,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm obmiar = 442,5 m2,
-nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) obmiar = 442,5 m2,
-mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm obmiar = 75,0 m2,
-podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm obmiar = 75,0 m2.
Zadanie nr 3 - Przebudowa drogi wewnętrznej Grzymała nr ewid. 680 dotyczy:
-skropienie nawierzchni drogowej asfaltem obmiar = 180,0 m2,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm obmiar = 230,0 m2,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm obmiar = 230,0 m2.
Zadania nr 4 - Przebudowa drogi wewnętrznej Grzymała nr ewid. 651 dotyczy:
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm obmiar = 12,0 mb.
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm obmiar = 4 szt.
-skropienie nawierzchni drogowej asfaltem obmiar = 270, 0 m2,
-nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm obmiar = 270, 0m2,
-podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm obmiar = 240,0 m2,
-wykopy rowów i kanałów melioracyjnych koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III o objęt.do 1.50 m3/m obmiar = 30,0 m3.
Zadania nr 5 - Przebudowa drogi wewnętrznej Grzymała nr ewid. 446/2 – dotyczy:
-mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm obmiar = 100,0 m2,
-mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm obmiar = 261,0 m2,
-podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm obmiar = 391,0 m2,
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm obmiar = 391,0 m2 .
Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi wewnętrznej Nieciesławice nr ewid. - dotyczy:
-roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 59,92 m3,
- bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m obmiar = 160mb. przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm obmiar = 16,5 mb.
-Przepusty rurowe pod zjazdami - rury karbowane PCV o śr. 40 cm obmiar = 22,50 mb.
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm obmiar = 10 szt.
-przepusty rurowe pod zjazdami - udrożnienie przepustu o śr. 50 cm – analogia obmiar = 9,0 mb.
- podbudowa z kruszywa naturalnego - utwardzenie zjazdów warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm obmiar = 45,0 m2.
Zadanie nr 7 – Przebudowa drogi wewnętrznej Brzozówka – dotyczy:
-Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm obmiar = 360,0 m2
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = 360,0 m2
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm obmiar = 360,0 m2
Zadanie nr 8 – Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie Stachowka – dotyczy:
--Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm obmiar = 360,0 m2
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm obmiar = 360,0 m2
-Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm obmiar = 360,0 m2
CZĘŚĆ II: 2.Remont przepustów pod drogami gminnymi w m. Niziny, Januszkowice, Rzędów, Nieciesławice, Tuczępy, Poręba Wierzbicka.
Zadanie nr 9 Przepust– Januszkowice dotyczy:
-Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm obmiar = 9,0 mb.
-rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm obmiar = 7,5 mb.
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Wipro o śr. 60 cm obmiar = 7,5 mb.
-Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm obmiar = 2 szt.
-Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych obmiar = 7,5 m2.
Zadanie nr 10 Przepust – Niziny (Spółdzielnia) dotyczy:
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm obmiar = 1,0 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm obmiar = 1 szt.
-Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm obmiar = 1 szt.
Zadanie nr 11 Przepust Niziny Podlaski dotyczy:
-bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m obmiar = 16,0 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm obmiar = 2 szt.
Zadanie nr 12 Przepust – Niziny dotyczy:
- roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm obmiar = 26,0 m, -rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm. Obmiar = 8,0 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Wipro o śr. 50 cm obmiar = 8,0 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm obmiar = 2 szt.
-remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych obmiar = 8,0 m2.
Zadanie nr 13– Rzędów dotyczy:
-Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm obmiar = 5,0 m,
-Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 50 cm obmiar = 5,0 m,
-Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Wipro o śr. 50 cm obmiar = 5,0 m,
-Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm obmiar = 2 szt.
Zadanie nr 14 – Poręba Wierzbicka dotyczy:
-roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm obmiar = 10,0 m,
-rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm obmiar = 5,0 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Wipro o śr. 60 cm obmiar = 5,0 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm obmiar = 2 szt.
-Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych obmiar = 5,0 m2.
Zadanie nr 15 Przepust - Nieciesławice dotyczy:
-Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 cm obmiar = 7,5 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Wipro o śr. 100 cm obmiar = 7,5 m,
-przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm obmiar = 2 szt.
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych obmiar = 15,0 m2.
Zadanie nr 16- Przyczółek Nieciesławice (płyta Jomb) dotyczy:
-umocnienie ażurowe ( typ Jomb) ścian wykopów o szerokości do 1m i głębokości wykopu do 3 m obmiar = 10,0 m2.
-Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 39.0 kg/m obmiar = 8,0 m
-Ścieki z elementów betonowych gr. 20 cm na podsypce piaskowej obmiar = 4,0 m.
Zadanie nr 17 – Przepust Góra dotyczy:
Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm obmiar = 2 szt.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV
45.23.31.20-6;
45.23.32.20-7;

Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia dotyczy wszystkich zadań, części zamówienia wymienionych w pkt. III SIWZ i upływa 21 października 2013r.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie spełnia nie spełnia.

  2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie spełnia nie spełnia.

  3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Spełnienie warunku na podstawie art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych na zasadzie spełnia nie spełnia, oraz dołączenie przez Wykonawcę wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - formularz-  załącznik do SIWZ

 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania opłacone, ważnej polisy ubezpieczeniowej.
Posiadanie i przedłożenie Zamawiającemu wraz z ofertą opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż 100 000,00 PLN.  Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania polisy ubezpieczeniowej wykazuje opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia tego warunku do oferty dołącza oświadczenie z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy Pzp, oraz opłaconą, ważną polisę ubezpieczeniową.

Dokumenty i oświadczenia potwierdzające  brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP

a) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w związku z art.  24 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp.
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
100%

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 03.09.2013r., do godz. 12.00 składania ofert w siedzibie Zamawiającego


Gmina Tuczępy
Tuczępy 35
28-142  Tuczępy
Pokój Nr 9 - Sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 03.09.2013r., o godz. 12.15 otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Gmina Tuczępy
Tuczępy 35
28-142  Tuczępy
Pokój Nr 9 – Sala Konferencyjna

                       
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie nie będzie realizowane w oparciu o dynamiczny system zakupów.

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających nie przekraczających łącznie
50 % wartości realizowanego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Zamówienie uzupełniające obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe, wynikające z niniejszej specyfikacji.

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.

XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr  ogłoszenia 333834 – 2013 data zamieszczenia 19.08.2013

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-08-19 17:52:37
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-08-19 17:55:08
Ostatnia zmiana:2013-08-19 17:59:47
Ilość wyświetleń:471

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij