Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TUCZĘPY

Tuczępy: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TUCZĘPY
Numer ogłoszenia: 207858 - 2013; data zamieszczenia: 29.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.tuczepy.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TUCZĘPY.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Tuczępy Gmina Tuczępy liczy: 3786 mieszkańców z ok. 1005 gospodarstw znajdujących się na terenie 15 sołectw. Zbiórka, wywóz i zagospodarowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2012 - 2018 oraz przepisami prawa polskiego jak również zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na ternie gm. Tuczępy przyjętego uchwała Nr XXVI/195/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Rady Gminy Tuczępy ( Dz. Urz. Wojew. Świętokrzyskiego z dn. 01.02.2013 r. poz.570).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Odbiór odpadów pochodzących z budynków użyteczności publicznej , których właścicielem jest gmina Tuczępy: 3 - szkoły podstawowe, 1-gimanzjum, 1-budynek Urzędu Gminy, 5-świetlice wiejskie, GOK,WDK Nieciesławice 1- boisko sportowe orlik, 20 szt - koszy ulicznych
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-9, 90.51.31.00-7, 90.53.30.00-2, 90.51.40.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca, który przystąpi do niniejszego postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), na zasadach określonych w niniejszym rozdziale SIWZ przed upływem terminu składania ofert tj. do 07.06.2013 r. do godz. 9:00.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej gminy Tuczepy dot. prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (gospodarstw domowych).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) oraz jeżeli wykonawcy również wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują cyklicznie przez okres co najmniej jednego roku jedno zadanie polegające na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o zbliżonym zakresie, jaki Zamawiający określił w pkt. 4 SIWZ - usługą było objęte co najmniej 700 gospodarstw domowych na terenie jednej gminy(wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).oraz jeżeli wykażą, że posiadają co najmniej: - dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych (śmieciarki), - dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, - jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej - dysponują bazą magazynowo-transportową Zarówno samochody jak baza muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku - w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości( Dz. U. z dn. 25 stycznia 2013 roku, poz. 122) Wykaz złożony na druku stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy złożą oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wykonawców o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie złożone na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).oraz jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 tysięcy PLN. ( słownie: sto tysięcy PLN).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Jeżeli wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zasobach innych podmiotów (np.: dysponowanie sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia), to zobowiązany jest udokumentować i wykazać na etapie składania oferty, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, potwierdzające dysponowanie tymi zasobami oraz sposób korzystania przez wykonawcę z tych zasobów, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale 8 pkt. 8.1 ppkt. 4 , Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w rozdziale 7 pkt. 7.1 ppkt.5, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w rozdziale 8 pkt. 8.1 ppkt. 5 , dotyczącej tych podmiotów.;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy(w sekretariacie, pok. nr 10).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (130.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.1 (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.2 (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.3 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.4 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.5 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. 6 (98.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.7 (7.9MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-05-29 12:34:48
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-05-29 12:49:41
Ostatnia zmiana:2013-05-29 12:49:58
Ilość wyświetleń:721

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij