Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

GOPS Tuczępy: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Tuczępy

Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Tuczępy
Numer ogłoszenia: 196142 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach , Tuczępy 37, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3533144, faks 41 3533144.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Tuczępy.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem prowadzonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie nw. szkoleń: 1. Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej: Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów, zgodnie z ustawą - Prawo energetyczne. Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28.04.2013r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji. Czas trwania i sposób organizacji: Szkolenie obejmuje 96 godzin w tym 90 godzin teoretycznych i 6 praktycznych Miejsce realizacji szkolenia: Zajęcia muszą być przeprowadzone w 100 % w miejscowości Tuczępy lub innej miejscowości oddalonej od przytoczonej, tj. od miejscowości Tuczępy o maksymalnie 40 km. 2. Kucharz + catering z organizacją przyjęć okolicznościowych + obsługa kas fiskalnych: Celem szkolenia jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy organizacji oraz prowadzeniu punktu małej gastronomii. Czas trwania i sposób organizacji: Szkolenie obejmuje 144 godzin w tym 48 godzin teoretycznych i 96 praktycznych Miejsce realizacji szkolenia: Zajęcia muszą być przeprowadzone w 100 % w miejscowości Tuczępy lub innej miejscowości oddalonej od przytoczonej, tj. od miejscowości Tuczępy o maksymalnie 40 km..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8, 80.57.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o posiadaniu aktualnego wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: 1 szkolenie grupowe Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej lub 1 szkolenie grupowe Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym lub 1 szkolenie grupowe Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej, 1 szkolenie grupowe Kucharz + catering z organizacją przyjęć okolicznościowych + obsługa kas fiskalnych lub 1 szkolenie grupowe Kucharz + catering z organizacją przyjęć okolicznościowych lub 1 szkolenia grupowe Kucharz lub szkolenie grupowe Catering z organizacją przyjęć okolicznościowych. Szkolenie grupowe to szkolenia dla minimum 5 osób. Wymagana sumaryczna wartość wykazanych szkoleń: minimum 40 tysięcy złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy przedłożyć;wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, należy podać: 2.Kucharz + catering z organizacją przyjęć okolicznościowych + obsługa kas fiskalnych Pracownia gastronomiczna w pełni umeblowana w szafki ze stali nierdzewnej i wyposażona m.in. w: umywalki wraz ze stołami roboczymi, lodówkę, chłodziarko-zamrażarkę, piec konwekcyjno - parowy, frytkownicę, kuchnie elektryczną, kuchnię elektryczną z piekarnikiem, kontakt grill podwójny, zmywarkę, gofrownicę, szatkownicę, krajalnicę, mikser, wyciskarkę do soku, kruszarkę do lodu, ekspres do kawy, młynek do kawy, maszynkę do mielenia, podgrzewacz do talerzy, mikrofalówkę, garnki nierdzewne różnej wielkości, sztućce, serwisy obiadowe i kawowe, blachy do pieczenia, durszlaki, sitka, misy, tace, obrusy, skirtingi, serwety itp. Kasy fiskalne różnych modeli - minimum 3 modele kas umożliwiające zapoznanie się z zasadami działania kas różnych producentów - 10 szt. Dodatkowo należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu, ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. Minimalne wymagania lokalowe to: 1) Minimalna wymagana liczba sal do prowadzenia zajęć: - Jedna pracownia gastronomiczna, - Jedna sala do zajęć teoretycznych 2) Budynek musi być ponadto wyposażony w pomieszczenie socjalne i dwa WC (męski i damski), z czego jedno musi być przystosowane do osób niepełnosprawnych. Powierzchnia każdej z sal musi być przystosowana do prowadzenia zajęć dla grupy minimum 5 osób + wykładowca. Pomieszczenia, w których będą prowadzone zajęcia muszą być wyposażone stosownie do potrzeb grupy słuchaczy, tj. w miejsca siedzące, ławki/stoliki, sprzęt audiowizualny, flipchart, tablicę szkolną lub magnetyczną, tablicę interaktywną, rzutnik.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy przedłożyć; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (przez doświadczenie należy rozumieć udział, jako wykładowca/trener w jednym zakończonym szkoleniu grupowym w ciągu ostatnich 3 lat o profilu zgodnym z przedmiotem zamówienia) oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż: 1.Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na szkoleniu Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym. Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć ze szkolenia Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej. Minimum 2 osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 2 przygotowanie pedagogiczne. 2. Kucharz + catering z organizacją przyjęć okolicznościowych + obsługa kas fiskalnych Minimum 3 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na szkoleniach gastronomicznych. Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na szkoleniach z zakresu obsługi kas fiskalnych. Minimum 2 osoby muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie i minimum 2 przygotowanie pedagogiczne.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 30.000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: 1 szkolenie grupowe Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym + Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej lub 1 szkolenie grupowe Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym lub 1 szkolenie grupowe Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV i powyżej, 1 szkolenie grupowe Kucharz + catering z organizacją przyjęć okolicznościowych + obsługa kas fiskalnych lub 1 szkolenie grupowe Kucharz + catering z organizacją przyjęć okolicznościowych lub 1 szkolenia grupowe Kucharz lub szkolenie grupowe Catering z organizacją przyjęć okolicznościowych. Szkolenie grupowe to szkolenia dla minimum 5 osób. Wymagana sumaryczna wartość wykazanych szkoleń: minimum 40 tysięcy złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Oferty cenowej - załącznik 2 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć programy szkoleń opracowane zgodnie z założeniami pkt. 3.2.1 oraz załącznika nr 1 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 55
2 - Doświadczenie - 30
3 - Certyfikat w zakresie, jakości usług szkoleniowych - 5
4 - Akredytacja Kuratora Oświaty na szkolenia - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach Tuczępy 37, 28-142 Tuczępy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 09:50, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuczępach Tuczępy 37, 28-142 Tuczępy - w pokoju nr 3.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w Gminie Tuczępy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

siwz (663.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 1 (144.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 2 (128.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 3 (115.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 4 (154.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 5 (111.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 6 (122.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 7 (116.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 8 (121.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik nr 9 (245.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maria Irla - Kierownik GOPS Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-05-20 14:47:24
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-05-20 14:54:16
Ostatnia zmiana:2013-05-20 14:54:27
Ilość wyświetleń:706

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij