Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczępy.

Tuczępy, 2013-03-11OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer

sprawy: BGK-I.271.3.PZP.2013. Nazwa zadania: Opracowanie zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczępy.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -

Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm)

Gmina Tuczępy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego.I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:Nazwa zamawiającego Gmina Tuczępy

Adres zamawiającego Tuczępy 35

Kod Miejscowość 28-142 Tuczępy

Telefon: 041/ 3533135

Faks: 041/ 35331 35

adres strony internetowej www.tuczepy.pl

adres poczty elektronicznej urzad@tuczepy.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00

do 15.00, piątek w godz. od 7.30 do 15.30II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust.

8 Prawa zamówień publicznych.III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.tuczepy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również

bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek Urzędu

Gminy Tuczępy , pok. nr 7 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający

prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie

Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuczępy.

Podstawa opracowania zmiany studium:

UCHWAŁA NR XXIV/186/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 27 listopada 2012 roku

w sprawie sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Szczegółowe granice opracowania zmiany studium określa załącznik graficzny do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany.

Obecnie obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy uchwalone zostało

Uchwałą Rady Gminy Tuczępy Nr XIX/135/2001 z dnia 28.12.2001 roku . Rysunek studium wykonany jest na mapie topograficznej w

skali 1 : 10 000.

Powierzchnia terenu objęta zmianą studium obejmuje obszar położony w granicach administracyjnych gminy Tuczępy o powierzchni

około 83 km2.Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

1.Przedmiot zamówienia dotyczący projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powinien być wykonany

zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy (Dz. U. 118 poz.1233 z 2004r. z późn.

zm.) oraz ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647)

2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona:

a) dokumentację formalno - prawną prac nad studium,

b) opracowania graficzne informacji planistycznych stanowiących zasób materiałów wyjściowych i analiz,

c) opracowanie ekofizjograficzne

d) propozycje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

e) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko

f)przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu wraz dokonaniem i sporządzeniem podsumowania zgodnie z wymogami art.46, art. 47 oraz art. 55 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

g) analizę uwag dotyczących projektu studium oraz przygotowanie stanowiska Wójta Gminy dotyczącego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia,

h) inwentaryzację urbanistyczną - prace terenowe wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych,

i) przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych, projekty pism zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

j) ogłoszenia, obwieszczenia, wykazy zestawienia, wystąpienia, uchwały i współpracę przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych,

k) prezentację projektu studium i uczestnictwo w publicznej dyskusji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań; prezentację projektu studium podczas posiedzeń komisji Rady Gminy, prezentacji projektu studium podczas sesji Rady Gminy.

l) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań po zakończeniu każdego z etapów prac planistycznych,

ł) uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii wraz z przygotowaniem projektów pism do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

m) analizę otrzymanych opinii i uzgodnień wraz z przygotowaniem wykazu opinii oraz wprowadzeniem zmian wynikłych z uzyskanych opinii i uzgodnień, ewentualne wdrożenie ponownej procedury opiniowania i uzgadniania,

n) przygotowanie projektów pism związanych z wyłożeniem studium do publicznego wglądu uczestniczenie i udzielanie niezbędnych wyjaśnień w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z tej dyskusji

o) analizę złożonych uwag do wyłożonego projektu studium, sporządzenie wykazu wraz z pisemnym stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia,

p) wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z uwzględnienia wniesionych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień

q) przedłożenie Radzie Gminy Tuczępy projektu studium po zmianach wynikających z uwzględnionych uwag - projekt uchwały wraz z załącznikami,

r) przygotowanie do przedstawienia Wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych

s) udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia

nieważności uchwały przez Wojewodę.

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych,

niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w

kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

Do czasu stwierdzenia przez Wojewodę zgodności zmiany suikzp z przepisami prawnymi wszystkie czynności związane z obowiązkiem

sporządzenia zmiany suikzp należą do wykonawcy.

3. Kompletne opracowanie, stanowiące przedmiot odbioru, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu składać się będzie z następujących opracowań:

a) z projektu Studium przeznaczonego do uchwalenia - w części tekstowej i graficznej - 2 egz. + 1 egz. na płycie CD/DVD,

b) ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - w części tekstowej i graficznej (plansze kolorowe) w skali 1:10000 -

po 2 egz. + 2 egz. na płycie CD/DVD, oraz 1 egz. formatu A-3 w kolorze - forma książkowa,

c) z części graficznej Studium w skali 1:10000 w wersji kolorowej, na utwardzonym i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu - 1 egz.,

d) z teczek dokumentów formalno - prawnych i materiałów związanych ze sporządzeniem Studium - 2 egz.,

e) z opracowania ekofizjograficznego - 2 egz. + 1 egz. na płycie CD/DVD,

f) z prognozy oddziaływania na środowisko - 2 egz. + 1 egz. na płycie CD/DVD,

g) z 2 kompletów opracowań uzupełniających niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy, w tym wymaganych przepisami szczególnymi lub

przez organy uzgadniające,

4. Wersje elektroniczne powinny być złożone na nośniku CD lub DVD w formie zapisu PDF (tekst), JPG (rysunki) do publikacji.

Uwaga!

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania wszystkich niezbędnych informacji, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 71.41.00.00-5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowychVI. Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania zamówienia : 31.03.2014r. ( 12 m-cy od daty podpisania umowy)VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,


wg wymogów określonych w SIWZ.2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień

publicznych.4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym

postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 Ustawy, wg. formuły spełnia lub nie spełnia..


VIII. Informacja na temat wadium:Zamawiający nie wymaga wniesienia wadiumIX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#112X. Miejsce i termin składania ofert:Oferty należy składać do dnia: 2013-03-20 do godz. 12.45

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 9

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-03-20, o godz. 13.00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 1 ( sala konferencyjna)XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowejXIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupówZamówienie nie będzie realizowane w oparciu o dynamiczny system zakupów

..............................XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

..............................

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowegoXVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 97322-2013. Data zamieszczenia

2013-03-11


Załączniki

SIWZ (2.5MB) Zapisz dokument  
Wyjaśnienia SIWZ (532kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2013-03-11 15:33:37
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2013-03-11 15:34:17
Ostatnia zmiana:2013-03-19 12:48:42
Ilość wyświetleń:1013

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij