Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

BGK-I.271.1.PZP.2013. Nazwa zadania: Dostawa koparko- ładowarki dla Gminy Tuczępy

Tuczępy, 2013-03-04

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BGK-I.271.1.PZP.2013. Nazwa zadania: Dostawa koparko- ładowarki dla Gminy Tuczępy

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Tuczępy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Tuczępy

Adres zamawiającego                Tuczępy 35

Kod Miejscowość                        28-142 Tuczępy

Telefon:                                       041/ 3533135

Faks:                                           041/ 35331 35

adres strony internetowej           www.tuczepy.pl

adres poczty elektronicznej        urzad@tuczepy.pl

Godziny urzędowania:                od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00 do 15.00, piątek w godz. od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.tuczepy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek Urzędu Gminy Tuczępy , pok. nr 11 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Dostawa fabrycznie nowej koparko- ładowarki Gminy Tuczępy

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Dostawa fabrycznie nowej koparko- ładowarki Gminy Tuczępy

2.1.1 Dostawę kompletnego pojazdu do siedziby Zamawiającego  Urząd Gminy Tuczępy

wszystkie koszty związane z realizacją dostawy przedmiotu zamówienia "koszty transportu,

ubezpieczenia itp." ponosi Wykonawca.

2.1.2 Przygotowanie w dniu dostawy instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim: technologicznej i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii.

2.1.3 Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego

2.1.4. Szkolenie pracowników w zakresie obsługi pojazdu, dokonane przed odbiorem protokolarnym przedmiotu zamówienia.

2.2. Parametry techniczne:

2.2.1 Fabrycznie nowa koparko ładowarka spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

2.2.2 Rok produkcji- nie starszy niż 2011.

2.2.3 Silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim i turbodoładowaniem o mocy   użytecznej  93-110KM

2.2.4 Napęd na dwie osie z możliwością wyboru napędu na jedną lub dwie osie

2.2.5 Układ różnicowy plus blokada tylnego mostu

2.2.6 Koła przód : 18" lub  20" 

2.2.7 Koła tył  26” lub 28” kompatybilne z kołami przednimi.

2.2.8 Ogumienie – opony typu „przemysłowego”

2.2.9 Skrzynia biegów synchronizowana czterostopniowa z 4 biegami w przód i 4 biegami wstecz Autoshift i Powershift

2.2.10 System hydrauliczny automatycznie dostosowujący wydajność układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania, wyposażony w pompę hydrauliczną wielotłoczkową o zmiennym ciśnieniu  roboczym  do 250 bar

2.2.11 Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie

2.2.12 Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS z obrotowym fotelem operatora, wyposażona w klimatyzację i izolację dźwiękochłonną – dopuszczalny poziom hałasu w kabinie operatora zgodny z Polską Normą,

2.2.13 Kabina wyposażona w dwoje drzwi

2.2.14 Szyby boczne otwierane 

2.2.15 Układ wydechowy nieograniczający widoczności

2.2.16 Szyba przednia z wycieraczką

2.2.17 Szyba tylna otwierana

2.2.18 Mata podłogowa kabiny antypoślizgowa

2.2.19 Regulowana kolumna kierownicza

2.2.20 Zbiornik paliwa minimum 150 litrów

2.2.21 Sterowanie układem koparkowym za pomocą wielofunkcyjnych joysticków hydraulicznych (obwód sterujący)

2.2.22 Dodatkowa linia wysokiego ciśnienia do młota montowana fabrycznie

2.2.23 Blokada wysięgnika koparki mechaniczna lub elektro-hydrauliczna

2.2.24 Osłona wału

2.2.25 Układ ładowarkowy

a. Wielofunkcyjny hydrauliczny joystick sterowania układem ładowarkowym(obwód sterujący)

b. Łyżka ładowarkowa dzielona, otwierana, wielofunkcyjna umożliwiająca spychanie, ładowanie, chwytanie, kopanie i wyrównywanie o pojemności minimum 1m 3 z widłami do palet wyposażona w zęby

c.  lemiesz do łyżki ładowarki

d. Szerokość łyżki ładowarki minimum 2300 mm

e. Wysokość robocza łyżki ładowarkowej minimum – 4800mm

f. Udźwig łyżki wielozadaniowej ładowarki na pełnej wysokości minimum  3200 kg

g. autopoziomowanie łyżki przedniej

2.2.26 Układ koparkowy

a. Koparka z łyżką koparkową z możliwością przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego

b. Szerokość  podstawowej łyżki koparkowej minimum 600 mm, łyżka wyposażona w zęby

c. Układ koparkowy z wysięgnikiem o profilu łukowym

d. Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym

e. Głębokość kopania przy wysuniętym ramieniu teleskopowym minimum 5400  mm

f. Wysokość ładowania przy wysuniętym ramieniu teleskopowym minimum 4400 mm

g. Siła kopiąca na łyżce koparkowej minimum 59 kN wg normy ISO 6015

h. Kąt obrotu łyżki koparkowej minimum 180 stopni

2.2.27 Dodatkowe wyposażenie

a. Szybkozłącze mechaniczne na ramię kopiące

b. Minimum osiem świateł roboczych

c. Obrotowe światło ostrzegawcze na dachu kabiny

d. Instrukcja w języku polskim

e. Katalog części

f. Zestaw narzędzi wraz ze smarownicą

g. Łyżka skarpówka o szerokości roboczej  minimum 1500 mm

h. Łyżka do wykopów wąsko liniowych o szerokości roboczej min. 300 mm z  zębami

2.2.28 Inne

a. Przeszkolenie operatora w miejscu dostawy

b. Dostawa wraz z rozładunkiem realizowana przez Dostawcę

c. Gwarancja na całą maszynę minimum 12 m-cy  lub z limitem 1500mth 

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

43260000-3

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania zamówienia

14 dni od momentu podpisania umowy

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#112

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2013-03-15 do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 9

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-03-15, o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 1 ( sala konferencyjna)

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamówienie nie będzie realizowane w oparciu o dynamiczny system zakupów

..............................

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

..............................

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 93158-2013. Data zamieszczenia 2013-03-07

Załączniki

Zawiadomienie o wszczęciu nowego postepowania (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (232.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ po zmianach (233.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ po zmianach (306.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wyjaśnienia (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wyjaśnienia_SIWZ (247kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2013-03-07 14:34:33
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2013-03-07 14:41:52
Ostatnia zmiana:2013-03-15 07:28:30
Ilość wyświetleń:538
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij