Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km1+450, długości 1450 mb

Tuczępy, 2013-02-25

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BGK-I.271.2.PZP.2013. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km1+450, długości 1450 mb

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Tuczępy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Nazwa zamawiającego              Gmina Tuczępy

Adres zamawiającego                Tuczępy 35

Kod Miejscowość                        28-142 Tuczępy

Telefon:                                       041/ 3533135

Faks:                                           041/ 35331 35

adres strony internetowej           www.tuczepy.pl

adres poczty elektronicznej        urzad@tuczepy.pl

Godziny urzędowania:                od poniedziałku do czwartku w godz. od 7.00 do 15.00, piątek w godz. od 7.30 do 15.30

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.tuczepy.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (budynek Urzędu Gminy Tuczępy , pok. nr 7 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km1+450, długości 1450 mb, polegającą na: wykonaniu robót przygotowawczych, wykonaniu robót ziemnych, przebudowie przepustów, wykonaniu odwodnienia, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonaniu zjazdów do posesji i do pól, profilowaniu wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem kamiennym, wykonaniu oznakowania pionowego, ustawieniu urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz innych prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia. Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.

 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania zamówienia : 31.07.2013r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)        posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

2)        posiadania wiedzy i doświadczenia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

3)        dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

4)        sytuacji ekonomicznej i finansowej,

zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

           

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 Ustawy, wg. formuły spełnia lub nie spełnia..

 

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10000,00, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#112

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2013-03-12 do godz. 12.00

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 9

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-03-12, o godz. 12.15

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 1 ( sala konferencyjna)

 

                       

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamówienie nie będzie realizowane w oparciu o dynamiczny system zakupów

..............................

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej

..............................

 

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 77012-2013. Data zamieszczenia 2013-02-25

Załączniki

SIWZ (8.9MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2013-02-25 10:22:46
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2013-02-25 10:25:20
Ostatnia zmiana:2013-02-25 10:25:35
Ilość wyświetleń:565
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij