Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę: pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego, w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy. Część 1, 2, 3.

Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę: pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego, w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy. Część 1, 2, 3.

Numer ogłoszenia: 395136 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę: pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego, w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy. Część 1, 2, 3..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę: pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego w  ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy. Część 1, 2, 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39.16.21.00-6 Pomoce dydaktyczne 39.16.21.10-9 Sprzęt dydaktyczny 30.21.31.00-6 Komputery przenośne 30.23.21.10-8 Drukarki laserowe Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, artykułów plastycznych oraz sprzętu komputerowego niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach projektu: Indywidualizacja z  Gminą Tuczępy współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w  Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Zamówienie obejmuje wszelkie koszty w  tym m.in.: dostarczenia, załadunku, rozładunku przedmiotu umowy, ubezpieczenia transportu przedmiotu umowy do czasu odbioru, gwarancji jakości na dostarczony towar, realizowana w trzech częściach, t.j. części 1, części 2 i części 3, dotyczących: Część Nr 1 - Pomoce dydaktyczne - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy; Część Nr 2 - Artykuły plastyczne - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę artykułów plastycznych w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy; Część Nr 3 - Sprzęt komputerowy - doposażenie bazy dydaktycznej 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuczępy, poprzez zakup i dostawę komputera przenośnego i drukarki laserowej w ramach projektu: Indywidualizacja z Gminą Tuczępy; zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia odrębnym dla każdej części - Załącznik Nr 7 do SIWZ. Wszystkie pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne oraz sprzęt komputerowy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w  placówkach oświatowych. Wszystkie dostarczone materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Miejscem dostawy będzie Urząd Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 39.16.21.10-9, 30.21.31.00-6, 30.23.21.10-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie oświadczenia o  spełnianiu warunków udziału w  postępowaniu, o  których mowa w  art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W  POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w  zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w  stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki - Priorytet IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o  udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z  budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z  pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o  Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ_Tuczepy_indywidualizacja_dostawa-1 (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2012-10-12 10:06:09
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2012-10-12 10:06:18
Ostatnia zmiana:2012-10-18 13:05:05
Ilość wyświetleń:512

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij