Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

"Remont budynku remizy OSP w Wierzbicy"

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: BGK.272.2.2012. Nazwa zadania: "Remont budynku remizy OSP w Wierzbicy"


Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Tuczępy zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


Nazwa zamawiającego Gmina Tuczępy

Adres zamawiającego Tuczępy 35

Kod Miejscowość 28-142 Tuczępy

Telefon: 041/ 3533135

Faks: 041/ 3533135

adres strony internetowej www.tuczepy.pl

adres poczty elektronicznej urzad@tuczepy.pl

Godziny urzędowania: od pon. do czwartku od 7.00 do 15.00

w piątek od godz. 7.30 do 15.30


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

www.tuczepy.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Tuczępy, pok. Nr. 13 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku remizy OSP w Wierzbicy o następującym zakresie:

- Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 308.00 m2

- Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 44.30 m

- Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 25.00 m

- Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na eternicie 30.00 szt

- Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu

stromym 112.50 m

- Zdjęcie izolacji termicznej stropu z wełny mineralnej nadajacej sie do użytku 195.00 m2

- Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm 308.00 m2

- Wymiana łacenia dachu - deski czołowe 44.30 m

- Kontr łaty dla pokryć z blach powlekanych 308.00 m2

- Pokrycie dachów blachami powlekanymi trapezowymi o skoku fali 20mm przy rozstawie łat 50 cm

308.00 m2

- Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej o szerokości modułu fali do 22.0 cm 22.15 mb

- Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych i z wełny mineralnej na istniejących stropach na zaprawie cementowo-wapiennej 195.00 m2

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny 68.00 m

- Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze 51,43 m

- Montaż gotowego wyłazu dachowego 1 szt.

- Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekanej (kominy) 5,50 m2

- Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej powlekana 49,05 m2

- Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej - prefabrykowane gotowe elementy systemów rynnowych 44,30 m

- Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej - prefabrykowane gotowe elementy systemów rynnowych 25,00 m

- Montaż śniegołapów szt 221.00 szt

- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej trapezowej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - podbitka

51,20 m2

- Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi napręż.na dachu betonowym krytym papą lub blachą 50.00 szt

- Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu stromym pokrytym blachą m 112,50

- Badanie i pomiary instalacji odgromowej - 1 pomiar 1 szt

- Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m 2 kol.

- Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.4 m2 okna PCV 550mmx580mm x 2szt 0,638 m2

- Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 okno PCV 1,43 m x0,58 x 1 szt 0,8294 m2

- Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 obmiar 0,92 m x 1,45m x 1 szt 1,334 m2

- Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 okna 1,45 m x 1,44 m x 3szt 6,264 m2

- Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okna PCV 1,45 m x 2,50m x 8szt 29,00 m2

- Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 3,75 m2

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe(analogia) - strop m2 195 m2

- Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa ( wełna - materiał inwestora pochodząca z demontaż) 195,00 m2

- Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 1 m3Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

Roboty pokrywcze kod wg CPV – 45.26.14.00-8

Usuwanie azbestu kod wg CPV – 45.26.26.60-5

Roboty w zakresie stolarki budowlanej kod wg CPV – 45.26.26.60-5Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowychV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:

2012-10-15


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - nie dotyczy

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

o zakresie prac odpowiadającemu charakterowi przedmiotu zamówienia i wartości każdego z zadań w wysokości co najmniej 100 000,00 zł

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- dysponowanie pracownikami posiadającymi uprawnienia do demontażu eternitu,

- dysponowanie pojazdami przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -posiadanie polisy ubezpieczeniowej o odpowiedzialności cywilnej do wysokości szkód 50 000,00 zł za jednorazowe zdarzenie


2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.


4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.
VIII. Informacja na temat wadium:


zamawiający nie wymaga wniesienia wadiumIX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

cena

100

#112


X. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2012-07-18 do godz. 10.00

w siedzibie zamawiającego

Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pok. Nr 13XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-07-18, o godz. 10.15

w siedzibie zamawiającego

Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Sala konferencyjna


XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów


nie dotyczy

adres strony internetowej


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

celem wyboru najkorzystniejszej oferty nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna

adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcjaXVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 233116-2012. Data zamieszczenia 2012-07-03

Załączniki

SIWZ_W (888.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2012-07-03 15:52:50
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2012-07-03 15:57:20
Ostatnia zmiana:2012-07-06 08:09:15
Ilość wyświetleń:556

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij