Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gm.Tuczępy

 

Tuczępy: Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gm.Tuczępy
Numer ogłoszenia: 178584 - 2012; data zamieszczenia: 29.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie gm.Tuczępy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane związane z przebudową dróg, polegające na wzmocnieniu podbudowy, wykonaniu warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych , wykonaniu zjazdów, odbudowie rowów. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1- Przebudowa drogi wewnętrznej Tuczępy -Sumarówka, dotyczy. - wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. średnio 2 cm obmiar: 800,00m x 3,5 m= 2800,00 m2 - wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 800,00m x 3,5 m= 2800,00 m2 - wykonania odwodnienia liniowego z elementów prefabrykowanych( korytek ściekowych) - 10 m , - regulacji skrzynek ulicznych wodociągowych - szt. 10 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2- Przebudowa drogi gminnej Brzozówka -Wólka Bosowska, dotyczy. -wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 3 cm obmiar: 4220,0 m2x 0,03 m = 126,6 m3 -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm obmiar: 845,00 m x 5,00 m= 4225,0 m2 -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm obmiar :845,0 m x 5,0 m=4225m2 -wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm- analogia utwardzenie poboczy o szerokości 0,5 m obmiar :845,0 m x 2 x 0,50 m= 845 m2,. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 - Przebudowa drogi gminnej Niziny -Podlaski, dotyczy. -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. średnio 2 cm obmiar 895,0 m x 4,5 m = 4027,5 m2 - wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm obmiar: 895,0 m x 4,50 m=4027,5m2 - wykonania zjazdów - 11 szt. - wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10 cm. na zjazdach, obmiar: 5 m x 3 m x 11 szt= 165 m2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 - Przebudowa drogi wewnętrznej Niziny -Stępień, dotyczy; -wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 3 cm obmiar: 540,0 m x 3,50 m x 0,03 m = 56,7 m3 - wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz.3 cm obmiar 540,0 m x 3,5 m= 1890,0 m2 -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm obmiar: 540,0 m x 3,5 m=1890m2, -wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm- analogia utwardzenie poboczy o szerokości 0,5 m obmiar: 540 m x 2 x 0,25 m= 270 m2 -odbudowy rowów na długości 350 mb, -wykonania przepustu pod zjazdem - 1 szt. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy Przebudowa drogi wewnętrznej Niziny - Guz, dotyczy; -mechanicznego wykonania koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm obmiar: 240,0 m x 2,5 m=600,00 m2 -mechanicznego wykonania koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głebok. -wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm obmiar: 240,0 m x 2,5 m=600,00 m2 -wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm obmiar: 240,0 m x 2,5 m=600,00 m2 -wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 3 cm obmiar :200,0 m x 2,50 m x 0,05 m = 25 m3 -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz.średnio 2 cm obmiar: 400,0 m x 2,5 m = 1000,00 m2 -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm obmiar: 400,0 m x 2,5 m = 1000,00 m2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 -Przebudowa drogi gminnej Tuczępy -Wólka-Sieczków ,dotyczy: - wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz.średnio 3 cm, obmiar:(284,0 m x 5,0 m ) + 50,00 m2 = 1470,00 m2 - wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm obmiar: (284,0 m x 5,0 m ) + 50,00 m2 = 1470,00 m2 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm- analogia utwardzenie poboczy o szerokości 0,5 m obmiar :284,00 m x 2 x 0,50 m= 284,00 m2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 - Przebudowa drogi gminnej Rzędów-Grzybów, dotyczy: - wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm, obmiar:48,0 m x 3,5 m = 168,00 m2 -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm, obmiar :48,0 m x 3,5 m = 168,00 m2 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 - Przebudowa drogi wewnętrznej Grzymała -Leśniczówka, dotyczy: - mechanicznego wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm obmiar: 270,00 m x 2,5 m=675,00 m2 - wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm obmiar: 270,00 m x 2,5 m=675,00 m2 - wykonania podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm obmiar: 270,00 m x 2,5 m=675,00 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • - wykonanie odwodnienia liniowego na długości ca 150 mb, - wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.do 3 cm - ca. 1500 m2, -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz.średnio 2 cm 5000,00 m2 -wykonania nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 5000,00 m2 - wykonania zjazdów - 10 szt, w tym przepustów pod zjazdami.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za roboty podobne uznaje się roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowę lub przebudowę drogi. Wartość zrealizowanego minimum jednego zamówienia winna wynosić co najmniej 300.000 PLN brutto wraz z załączeniem dokumentów (referencje i protokoły odbioru końcowego) potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie - w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo. Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 200 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.) 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , gdzie wartość odszkodowania dla jednego zdarzenia wynosi co najmniej 300 000,00 zł. 2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za roboty podobne uznaje się roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowę lub przebudowę drogi. Wartość zrealizowanego minimum jednego zamówienia winna wynosić co najmniej 300.000 PLN brutto wraz z załączeniem dokumentów (referencje i protokoły odbioru końcowego) potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w specjalności drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 200 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zm.)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę -Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej , gdzie wartość odszkodowania dla jednego zdarzenia wynosi co najmniej 300 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

- zmiana terminu wykonania umowy , która będzie wynikała z wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, - zmiana zakresu rzeczowego wynikająca z tzw. miarkowania realizowanych robót wg ryczałtu,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego : Urząd Gminy Tuczępy Tuczępy 35 28-142 Tuczępy Pokój nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ (2.4MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2012-05-30 06:47:51
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2012-05-30 15:20:58
Ostatnia zmiana:2012-05-30 15:21:14
Ilość wyświetleń:1059

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij