Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Tuczępach.

 


OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Stanowisko ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Tuczępach


Wójt Gminy Tuczępy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy w Tuczępach.


    Stanowisko pracy: Stanowisko do spraw podatków i opłat w Referacie Finansowym ( 1 etat)


I.       Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1.      Wymagania niezbędne:

-  obywatelstwo polskie

-  ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych

   oraz korzystanie z pełni praw publicznych

-  wykształcenie wyższe – o kierunku ekonomia, bankowość, podatki, rachunkowość.

-  niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie


 

2.    Wymagania dodatkowe:

znajomość przepisów prawa z zakresu prawa podatkowego oraz z zakresu administracji samorządowej,

- znajomość postanowień Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego i ustawy o samorządzie gminnym

- umiejętność sprawnej organizacji pracy,

- bardzo dobra znajomość obsługi komputera /w tym programów biurowych Excel, Word/,

uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

-  samodzielność, kreatywność i komunikatywność


II.      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, które jest określone w konkursie

1. Dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz prowadzenie rejestru wymiarowego na programie komputerowym do wymiaru podatków

2. Przyjmowanie i sprawdzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny osób prawnych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

3. Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych do ustalenia wymienionych wyżej podatków.

4. Terminowe wprowadzanie zmian geodezyjnych i informacji  podatkowych.

5. Bieżąca aktualizacja dokonanego wymiaru zobowiązań pieniężnych i wprowadzanie korekt wydanych decyzji wynikających ze złożonych informacji podatkowych i zmian geodezyjnych.

6. Przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz prowadzenie ich ewidencji.

7. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia stawek oraz zwolnień, ulg i obniżek w zakresie podatków i opłat.

8. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie wzorów deklaracji i informacji podatku od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego.

9. Prowadzenie spraw ulg i zwolnień ustawowych – w podatku rolnym, ulg inwestycyjnych, ulg z tytułu nabycia gruntów, ulg żołnierskich i z tytułu odłogowania gruntów.

10. Sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat.

11. Przeprowadzanie kontroli w terenie w zakresie zgodności zeznań podatników ze stanem faktycznym.

12. Terminowe i zgodne z przepisami prowadzenie wszelkiego rodzaju urządzeń i dokumentacji oraz akt podatkowych.

13. Wydawanie indywidualnych interpretacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

14. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i kontrolą wniosków składanych w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego przez producentów rolnych.

15. Przygotowanie decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego.

16.Przygotowywanie rocznych i okresowych rozliczeń dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.

          17. Wykonywanie innych prac zleconych doraźnie  nie  wymienionych w niniejszym zakresie, a związanych z realizacją zadań zleconych gminie.   

III.             Wymagane dokumenty:

Wszystkie dokumenty   muszą być podpisane własnoręcznie .

Dokumenty podpisane  komputerowo  dyskwalifikują  kandydata.

- życiorys ( CV) wraz z przebiegiem praktyki zawodowej oraz dane kontaktowe ,

- list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- kopie dokumentów ukończenia szkoły oraz potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

- kserokopie świadectw pracy,

- podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystanie w pełni praw publicznych i niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

- oświadczenie o stanie  zdrowia,

- ewentualne referencje dotychczasowych pracodawców,

- klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie  moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie  z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie  danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

1. Wymagane dokumenty należy składać do 10 października 2011 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Tuczępy w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. wymiaru podatku w Referacie finansowym w Urzędzie Gminy  Tuczępy ”.

Oferty  złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

2. Termin otwarcia ofert -  11 października 2011 r.

3. Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w BIP www.tuczepy.bip.net.pl najpóźniej do 12.10.2011 r.

4. Konkurs odbędzie się 14 października 2011 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Tuczępy.

Postępowanie  konkursowe  obejmować będzie  test kwalifikacyjny  i rozmowę kwalifikacyjną  z kandydatami  spełniającymi  wymogi formalne.

5. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy.

6. Do konkursu mogą przystąpić jedynie ci kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i znajdują się na liście, o której mowa w pkt. 3.

7. Wyniki konkursu na stanowisko ds. wymiaru  podatku  zostaną upowszechnione w BIP oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu Gminy.

 

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2011-09-23 14:38:12
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2011-09-26 07:57:37
Ostatnia zmiana:2011-09-26 07:59:13
Ilość wyświetleń:708

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij