Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kargowie i Nizinach w ramach programu Radosna Szkoła

Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kargowie i Nizinach w ramach programu Radosna Szkoła
Numer ogłoszenia: 232826 - 2010; data zamieszczenia: 31.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Kargowie i Nizinach w ramach programu Radosna Szkoła.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie 2 placów zabaw, zlokalizowanych na działkach ; - nr ewid. 65/2, położonej w Kargowie, - nr ewid. 172/2, położonej Niziny Zamierzenie budowlane realizowane będzie jako oddzielne dwa małe place zabaw t.j. o powierzchni ok. 240 m2 każdy, w ramach programu Radosna Szkoła, zgodnie z uchwałą Nr 112/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. Szkolne place zabaw są przeznaczone dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z klas I - III. Teren przy SP w Kargowie przeznaczony pod lokalizację placu zabaw obecnie użytkowany jest jako niezagospodarowana część ogrodzonego terenu szkolnego o nawierzchni gruntowej. Natomiast teren przy SP w Nizinach jest obecnie wykorzystywany do celów rekreacyjnych , z którego niektóre elementy istniejącego placu zabaw zostaną przeniesione w inne miejsce. oraz inne prace gwarantujące prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 37.53.52.00-9, 71.32.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 3000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiace ), wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        - wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000,00 zł (w tym 100 000,00 zł na jedno zdarzenie dla szkód osobowych i rzeczowych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ. Wstępną koncepcję programowo- przestrzenną oddzielnie dla każdego z placów zabaw sporządzoną zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym Załącznik NR 10 do SIWZ, zawierającą również opisy lub fotografie oraz informacje o danych technicznych i aprobaty techniczne dla zastosowanych materiałów i urządzeń. Wycenę wykonania oddzielnie każdego z placów zabaw , obejmującą: koszt zakupu i instalacji sprzętu rekreacyjnego, koszt zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw t.j. pokrycie powierzchni placu zabaw bezpieczną nawierzchnią i zielenią oraz wszelkie inne koszty związane z wyposażeniem i realizacją szkolnego placu zabaw, w formie zestawienia kosztów poszczególnych urządzeń oraz pozostałych elementów wchodzących w zakres zamierzenia budowlanego uwzględniającego wymogi określone Programem Funkcjonalno - Użytkowym stanowiącym Załącznik NR 10 do SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 2) konieczności zmiany zakresu prac, wynikająca z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, 3) konieczności wykonania prac wynikających z zleceń organów administracji architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, 4) konieczności wykonania robót zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego, 5) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 6) zaistnienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 7) wystąpienia robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę przed zawarciem umowy. 8) zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy, 9) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 10) zmiany kierownika robót Wykonawcy, 11) konieczności przedłużenia terminu umowy z powodu: a) działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; Nie uważa się za czynnik zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), b) z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 12) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Tuczępach Tuczępy 35 28-142 Tuczępy pok. nr 13.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

SIWZ_Place_Zabaw (4.7MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2010-07-31 16:30:46
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2010-07-31 16:34:13
Ostatnia zmiana:2010-07-31 16:35:29
Ilość wyświetleń:504
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij