Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy

Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy
Numer ogłoszenia: 133017 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczępy , Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3533135, faks 041 3533135.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy, realizowane w ramach dwóch części robót: CZĘŚĆ I: Zadanie A: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy: - Modernizacja placu przed Urzędem Gminy - Budowa placu przed kapliczką - Budowa małej architektury - Wykonanie 2 tablic informacyjnych - Urządzenie zieleni wokół Urzędu Gminy - Budowa przystanku autobusowego - Budowa nawierzchni wokół kościoła Zadanie B: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy - plac zabaw: - Budowa małej architektury Zadanie C: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy - zagospodarowanie miejsca spotkań i wypoczynku dla młodzieży (Oaza Ciszy): - Budowa małej architektury - Budowa siedziska z zadaszeniem - Budowa kręgu ogniskowego - Wykonanie ławek - Aranżacja zieleni - Modernizacja ogrodzenia Zadanie D: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy - budowa miejsca spotkań i wypoczynku dla mieszkańców i turystów (Oaza Ciszy): - Budowa małej architektury - Wykonanie obudowy studni - Budowa siedziska z zadaszeniem - Budowa kręgu ogniskowego - Wykonanie ławki - Wykonanie tablicy informacyjnej - Aranżacja zieleni - Modernizacja ogrodzenia CZĘŚĆ II: Zadanie E: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy - budowa placu przed przystankiem autobusowym Zadanie F: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy - budowa targowiska: - Budowa ogrodzenia - Budowa śmietnika - Budowa placu targowego - Zieleń Zadanie G: Zagospodarowanie centrum wsi Tuczępy - modernizacja dróg na obszarze centrum wsi Tuczępy (UG - zakręt płn., droga gł. wsch., droga gł. za kapliczką - Kościół, droga gł. skrzyżowanie UG) wraz z wszystkimi koniecznymi do wykonania pracami gwarantującymi prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.32.22-1, 45.11.27.00-2, 45.21.21.72-2, 45.23.31.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł ( słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158, z późn. zm.)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności: - posiadają doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. zrealizowali w ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min. 1 zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł i potwierdzą jego należyte wykonanie referencjami wystawionymi przez inwestora, - dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem posiadającym uprawnienia budowlane, zgodne z przedmiotem zamówienia i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego (kierownik budowy a w przypadkach określonych ustawą Prawo Budowlane, kierownicy robót branżowych objętych przedmiotowym zamówieniem), c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności: - posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 zł, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp. 2. Udzielą gwarancji i rękojmi na roboty objęte przedmiotem zamówienia na okres min. 36 miesięcy od daty ich odbioru końcowego. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 4) nie wnieśli wadium w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. Na potwierdzenie spełnienia niniejszych warunków wykonawcy złożą określone oświadczenia oraz dokumenty. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków wg kryteriów spełnia lub nie spełnia. Wykonawcy występujący wspólnie - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, - W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. - Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, a także musi spełniać wymogi, o których mowa w pkt. XI ppkt 1a) SIWZ, a ich potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz wiedza i doświadczenie a także sytuacja ekonomiczna i finansowa oceniane będą łącznie..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie składania ofert w formie określonej w SIWZ: 1) Formularz oferty wg Załącznika Nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy, z cenami jednostkowymi i wartością robót, stanowiącą cenę zamówienia, 3) Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru określonego w Załączniku Nr 2 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całość wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z pkt. XI ppkt 1 lit. b) niniejszej SIWZ - Załącznik Nr 3 do SIWZ, e) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności zgodnie z warunkami określonymi w pkt. XI ppkt 1 lit. b) niniejszej SIWZ - Załącznik Nr 4 do SIWZ, f) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt e), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, g) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, h) informacja, dotycząca zakresu robót powierzonych podwykonawcom (jeśli oferent przewiduje zatrudnienie podwykonawców) - Załącznik Nr 5 do SIWZ, i) polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. XI ppkt 1 lit. c). 4) Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 6) Dowód wniesienia wadium. Dokumenty wykonawców występujących wspólnie: Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XII ppkt 3 lit. b) - lit. i) i ppkt 4 SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć łącznie oświadczenia i dokumenty wskazane w pkt. XII ppkt. 1, 2, 3 a), 5, 6 SIWZ. Uwaga: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt XII ppkt. 3b), 3c) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w pkt 1), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.tuczepy.pl oraz do wglądu w Urzędzie Gminy Tuczępy, 28-142 Tuczępy, Tuczępy 35 (siedziba zamawiającego).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urzędzie Gminy Tuczępy, 28-142 Tuczępy, Tuczępy 35 pokój Nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, działanie: Odnowa i rozwój wsi.Specyfikajcja wraz załącznikami do pobrania tutaj

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2009-08-13 11:00:33
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2009-08-13 11:16:12
Ostatnia zmiana:2009-08-13 11:17:09
Ilość wyświetleń:1071

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij