Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

"Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i do km 1+620 do km 2+900 długości 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów-Tuczępy i Nr 0146T Sieczków-Grzymała"

Zamawiający:
Gmina Tuczępy

Tytuł przetargu:
"Przebudowa drogi gminnej Nr 004203T Chałupki przez wieś od km 0+000 do km 0+620 i do km 1+620 do km 2+900 długości 1,900 km wraz z modernizacją skrzyżowań z drogami powiatowymi Nr 0860T Kargów-Tuczępy i Nr 0146T Sieczków-Grzymała"

CPV:
45.23.31.20-6

Tryb zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP

Warunki:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.l ustawy, tzn.
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
2. Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj. w ostatnich 5 latach, a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej 2
roboty podobne do przedmiotu zamówienia.
Za roboty podobne uznaje się roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowę lub przebudowę drogi. Wartość zrealizowanego minimum jednego zamówienia winna wynosić co najmniej 800.000 PLN brutto.
3. Zapewnią nadzór nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo. Zamawiający
wymaga aby kierownik budowy posiadał uprawnienia budowlane w specjalności
drogowej oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu
Zawodowego w oparciu o art. 6, ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 200 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze
zm.).
4. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
5. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga
się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 2-4 niniejszego rozdziału.
6. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w
postępowaniu na podstawie złożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów.
Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.


Termin realizacji:
5 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Osoba odpowiedzialna:
Andrzej Zięba

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy Tuczępy, 28-142 Tuczępy
pok. Nr 13


Oferty można składać do:
2009-03-03 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2009-03-03 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy Tuczępy, pok. Nr 1

Kryteria wyboru:
Cena brutto - 100%

Wadium:
20000,00 zł

Uwagi:
Zadanie stanowiące przedmiot zamówienia będzie realizowane i współfinansowane w ramach wieloletniego programu pn: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających oraz dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie w przypadku wystąpienia okoliczności , o których mowa w SIWZ.


Firmy uczestniczące

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2009-02-10 10:31:49
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2009-02-10 10:47:38
Ostatnia zmiana:2011-05-20 09:07:19
Ilość wyświetleń:549

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij