Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 757 w m. Niziny km. 45 + 300, koniec km 46 +150 na potrzeby Gminy Tuczępy. Nr

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 757 w m. Niziny  km. 45 + 300, koniec km 46 +150 na potrzeby Gminy Tuczępy. Nr sprawy: BGK-341/3/2007.

 

Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 41  Pzp Urząd Gminy Tuczępy  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Strona internetowa: www.tuczepy.pl

E-mail: inwestycje@tuczepy.pl

Godziny urzędowania; od 7.00 do 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

 

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.tuczepy.pl

 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: osobiście w Urzędzie Gminy Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy , pok. nr 13, lub pocztą nieodpłatnie pokrywając jedynie koszty przesyłki.

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Projekt budowlany przebudowy drogi w tym budowę chodnika należy wykonać w sposób gwarantujący zachowania następujących wymogów ( warunków technicznych) zgodnie z określonymi poniżej przepisami prawa :

- droga klasy G, kategoria ruchu KR IV;

- projektowana nośność nawierzchni 115kN;

- początek projektowanej przebudowy km 45+300, koniec km 46+150 koniec zabudowy;

- na całym projektowanym odcinku zaprojektować na podstawie badań istniejącej konstrukcji

nawierzchni wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz nakładkę bitumiczną

na całej jej szerokości;

- po stronie prawej na odcinku od km 45+355 ( skrzyżowanie z drogą powiatową) do km

45+500 ( początek chodnika istniejącego ) zaprojektować chodnik o szerokości 2,0m przy

krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej. Max pochylenie podłużne projektowanego chodnika

6%, poprzeczne 2% w kierunku krawędzi nawierzchni.

- po stronie prawej na odcinku od km 45+975 (koniec chodnika istniejącego) do km 46+150 (

koniec projektowanej przebudowy drogi) zaprojektować chodnik o szerokości 2,0m wzdłuż

krawędzi jezdni wojewódzkiej. Istniejący pomiędzy skrzyżowaniami w km 45+977 ( do

Nizin)   a w km 46+00 ( do miejsc. Zapusty ) przystanek autobusowy przenieść poza

skrzyżowanie z drogą do Zapust. Szczegółową lokalizację przystanku uzgodnić z Urzędem

Marszałkowskim w Kielcach, a w miejscu przystanku zaprojektować typową zatokę

autobusową;

- po stronie lewej około km 45+900 zaprojektować zatokę autobusową z pasem zieleni

oddzielającym ją  od jezdni  (     lokalizację  tej   zatoki  także  uzgodnić  w Urzędzie

Marszałkowskim we wstępnej fazie projektowania). Zaprojektować chodnik na odcinku od

końca peronu zatoki do przejścia dla pieszych zlokalizowanego za skrzyżowaniem z drogą

do Zapust.  Chodnik o  szerokości 2,0m zlokalizować wzdłuż lewej  krawędzi drogi

wojewódzkiej;

- poza zatoką po stronie lewej zaprojektować drogę zbiorczą o nawierzchni bitumicznej do

obsługi posesji przyległych do drogi oraz istniejącego sklepu;

- zaprojektować regulację poboczy na odcinkach, gdzie nie projektuje się chodnika, oraz

umocnić go na całej szerokości materiałem kamiennym;

- na   projektowanym odcinku drogi zaprojektować powierzchniowe odwodnienie jezdni i

chodników do rowów przydrożnych z ich odmuleniem, o ile zajdzie taka potrzeba. Rów po

stronie lewej na odcinku od skrzyżowania w km 45+993 ( Niziny przez wieś)  do mostu

umocnić elementami betonowymi analogicznie do umocnienia rowów istniejącego po

stronie  prawej. Dopuszcza  się  zaprojektowanie  odcinka  rowu  krytego   po  stronie

prawej na odcinku od projektowanej zatoki autobusowej do skrzyżowania z drogą do Zapust;

- zjazdy do posesji przebudować w kostce na szerokości projektowanego chodnika; utwardzić

materiałem kamiennym na pozostałej szerokości pasa drogowego;

- uzyskać warunki przebudowy urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym oraz

wykonać projekt ich przebudowy, o ile zajdzie taka konieczność;

- na projektowany odcinek opracować projekt organizacji ruchu oraz zatwierdzić go w

Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach;

- w zakres opracowania wchodzi opracowanie geodezyjne trasy w zakresie pozyskania

gruntów koniecznych do realizacji przedsięwzięcia, o ile zajdzie taka potrzeba, wraz z

uzyskaniem decyzji podziałowych dla pozyskiwanych nieruchomości;

Projekt budowlany należy opracować na aktualnych mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 z naniesionymi granicami pasa drogowego, na mapach własnościowych terenu, z wyszczególnieniem działek, na których prowadzona będzie budowa. Ponadto projekt budowlany winien być opracowany:

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3  lipca 2003r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, póz. 1133);

- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i

ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 43, póz. 430 z 1999r. z późniejszymi zmianami);

- zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 63, póz. 735 z 2000r.);

- zgodnie   z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23   września  w  sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarządzeniem ( Dz.U. Nr 177, póz. 1729 z dnia 14.10.2003r.);

- zgodnie z art. 46 i 46A Ustawy z dnia 27.04.2001 "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr

62, poz.627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. Nr 113, póz. 954

z dnia 18 maja 2005 roku).

Projekt budowlany wykonać łącznie z:

-           przygotowaniem niezbędnych materiałów i opracowań  celem uzyskania decyzji o   lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  drogi oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile zajdzie potrzebapozyskania działek obcych;

- informacją BIOZ;

- przygotowaniem niezbędnych materiałów i opracowań ( np. raportu oddziaływania na środowisko ) celem uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizowanej inwestycji;

- przygotowaniem niezbędnych materiałów i opracowań celem uzyskania pozwolenia   wodno-prawnego  na   odprowadzenie   wód   opadowych   z   terenu   pasadrogowego, o ile zajdzie taka potrzeba;

- projektem organizacji ruchu zatwierdzonym przez Urząd Marszałkowski w Kielcach;

- uzgodnieniami wymaganymi przepisami odrębnymi, łącznie z uzgodnieniami branżowymi;

- inwentaryzacj ą drzew do wycinki;

- Szczegółową Specyfikacją Techniczną dla poszczególnych robót z Ogólną Specyfikacją

Techniczną opracowaną przez GDDP w l egz. na piśmie i na płycie CD;

- przedmiarem robót, kosztorysem ofertowym oraz inwestorskim w l egz. na piśmie i w

formie elektronicznej na płycie CD w formacie WORD, EXCEL  lub PDF    w oparciu o

SST, z określeniem kodów CPV oraz w oparciu o aktualną bazę cen regionalnych

opracowaną przez SZDW Kielce.

Projekt budowlany w fazie wstępnej i ostatecznej należy uzgodnić z zarządcą drogi tj. Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach

celem uzyskania jego akceptacji.     

 

 

Wspólny Słownik Zamówień: 74232000-4 - usługi inżynierskie w zakresie projektowania

 

 

Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)

Główny przedmiot

Projekt budowlany

 

Dodatkowe przedmioty

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

31.08.2007 roku

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 

1.2           Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

                - w okresie ostatnich trzech lat wykonali przynajmniej 5 zadań o podobnym charakterze i zakresie co przedmiot przetargu

1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

1.4       Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

 

- nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

 

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

 

- niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

- wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

- zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

- nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,

 

 

 

8) Informacja na temat wadium:

nie wymagane wniesienie wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

   w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój Nr 13

inne

 

 

do dnia 2007-05-07 do godz. 12.00

 

  11)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

   w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 1 - Sala konferencyjna

 

 

dnia 2007-05-07 o godz. 12.15.

                         

13) termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2007-06-06

                          

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

adres strony internetowej

 

16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Załączniki

Załącznik do SIWZ Nr 5 (25.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do SIWZ Nr 1 (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do SIWZ Nr 2 (22kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do SIWZ Nr 3 (47.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do SIWZ Nr 4 (24.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Urząd Gminy w Tuczępach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2007-04-24 07:59:27
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2007-04-24 08:05:01
Ostatnia zmiana:2007-04-24 09:02:26
Ilość wyświetleń:1665
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij